نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی»گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: پژوهشی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-3-25

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: آسیب پذیری و نیازمندی بیماران و توجه روزافزون جوامع بین المللی به حقوق بشر طی دو دهه اخیر، موجب توجه زیاد به حقوق بیماران شده است. در این بین افزایش بار بیماری ها و اختلالات روانی در سال های اخیر و پیچیدگی ارائه خدمات با در نظر داشتن حقوق بیماران، دریافت کنندگان خدمات، خانواده های آنان و جامعه ارائه دهنده خدمات را با چالش های متعددی در ابعاد مختلف ازجمله فنی و حقوقی روبه رو کرده است. لذا سیاستگذاری دقیق برای سامان دهی این حوزه و ارائه خدمات به نحو مطلوب اهمیت بسزایی خواهد داشت. در این راستا؛ دولت با هدف رفع خلأهای قانونی در مورد نحوه شناسایی این بیماران و رعایت حقوق آنان در مراحل مختلف بستری، درمان و ترخیص، در جهت ارتقای سلامت روان جامعه و رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی و قانونگذاری لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی را به مجلس ارائه کرده است. در این گزارش ضمن بررسی محورها و نقاط قوت و ضعف لایحه مذکور مواد آن مورد ارزیابی و پیشنهادهای لازم در این خصوص ارائه خواهد شد.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):