نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

چگونگی بررسی مسائل سایبری در کمیته های مجلس نمایندگان و سناگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: پژوهشی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-3-3

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: مسائل مربوط به امنیت سایبری در کمیته امنیت میهن در دو مجلس و کمیته اطلاعات مجلس سنا انجام می شود. در زمینه های تأیید اعتبار برای آموزش امنیت سایبری، تحقیق و توسعه و برنامه های کمک هزینه تحقیقی کمیته علوم مجلس نمایندگان فعال است. تقویت توانایی های سایبری و ترمیم آسیب های ناشی از حملات در لوایح جداگانه توسط کمیته های اصلی اطلاعات، امنیت میهن و امور دولتی مجلس سنا و کمیته های نظارت و امور دولتی و امنیت میهن مجلس نمایندگان بررسی می شود. در ارتباط با حفاظت از زیرساخت ها این بررسی توسط کمیته امنیت میهن و کمیته های فرعی در این زمینه در مجلس نمایندگان و سنا صورت می گیرد و درنهایت در مقوله جرائم سایبری سه کمیته به صورت ثابت به بررسی مفاد لایحه می پردازند: کمیته قضایی مجلس نمایندگان،کمیته امنیت میهن و کمیته قضایی مجلس سنا.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):