نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» (اعاده شده از شورای نگهبان)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: طرح و لایحه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-1-23

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف مرتفع نمودن ایردات و ابهامات و خلاء های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در تاریخ 1399/2/29 با اصلاحات و الحاقات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای محترم نگهبان در خصوص مصوبه مذکور ایرادات متعددی را مطرح نموده است. کمیسیون اقتصادی در راستای رفع ایردات مزبور پیشنهادات و اصلاحاتی را به عمل آورده است. با عنایت به متعدد بودن ایرادات و پیشنهادات اصلاحی، در این گزارش به بررسی مواردی پرداخته می شود که به نظر می رسد ایرادات کماکان باقی بوده و از این حیث لازم است مجدداً این موارد در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. در راستای رفع ایردات شورای محترم نگهبان به لایحه اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهادات و اصلاحاتی را در مصوبه مجلس به عمل آورده است. با عنایت به متعدد بودن ایرادات و پیشنهادات اصلاحی، در این گزارش ایرادات و ابهاماتی مورد بررسی قرار گرفت که به نظر می رسد همچنان ابهام یا ایراد در آنها باقی بوده و از این حیث لازم است مجدداً این موارد در کمیسیون مربوطه مورد بررسی قرار گیرند. از اینرو در سایر مواردی که در این گزارش به آنها پرداخته نشده است به نظر می رسد مصوبه کمیسیون می تواند رافع ایرادات شورای محترم نگهبان باشد. لذا پیشنهاد می شود با رعایت آیین نامه داخلی مجلس مواد (17)، بند «ح» ماده (17) تبصره «5» ماده (17) و تبصره «1» ماده (28) جهت اصلاح موارد مندرج در این گزارش مجدداً به کمیسیون ارجاع گردد.

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):