برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی مصرف مواد بیولوژیک با منشا حیوانی در کشورگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
عرفان منش احمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

جمع آوری و تکمیل اطلاعات، از اصول اولیه در انجام هر تحقیق و از جمله در بیوتکنولوژی است. تدوین اطلاعات مربوط به میزان و نوع مواد بیولوژیک در کشور، برای حرکت در مسیر خودکفایی بسیار ضروری بنظر می رسد.
ابتدا با استفاده از منابع علمی موجود، تعریف جامع و دقیقی از مواد بیولوژیک بدست آید. سپس از این مجموعه، آن موادی که منشا حیوانی داشتند به سه دسته تقسیم شدند که عبارتنداز:
1- خون و محصولات آن
2- فرآورده های حاصل از واکنش ایمنی
3- بافتها و سلولها
سپس از طریق مراکز عمده مصرف کننده موادبیولوژیک، اطلاعات مربوط به نوع و میزان مصرف آنها جمع آوری شود و سپس با مراجعه به شرکتهای وارد کننده ، اطلاعات تکمیلی در زمینه محصول و میزان واردات آن بدست آمد. برای جمع آوری اطلاعات، علاوه بر شرکتهای خصوصی، از وزارت بهداشت و گمرک نیز استفاده شد.
پس از تهیه لیست اولیه، در مورد تک تک مواد، تحقیق صورت گرفته و اطلاعات علمی جزیی تر جمع آوری شد.
در این طرح مراکز عمده تامین کننده مواد بیولوژیک با منشا حیوانی، اعم از تولید کنندگان داخلی و شرکتهای وارد کننده آمده است. بعلاوه در برخی موارد لیست محصولات آنها ذکر شده است. همچنین برخی مراکز عمده مصرف کننده این مواد گنجانده شده است.
 درمجموع می توان گفت اطلاعات و آمار رسمی کشور در زمینه مواد بیولوژیک با منشا حیوانی با حقایق موجود فاصله زیادی دارد و این امر، برنامه ریزی در این زمینه را با مشکل مواجه می کند. در این طرح سعی شده تا فاصله بین آمار و ارقام موجود با آمار واقعی مشخص گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Information collecting is the primary principal in every research including biotechnological studies. Information collecting concerning the amount and kinds of biological materials is too essential for taking steps towards self-sufficiency.
Firstly, obtaining a comprehensive definition on biological materials has been tried in this plan, then; the animal originated biological materials were divided in 3 kinds including:
1- Blood and blood products
2- Products of immunity interaction 
3- Tissues and cells
We have tried through this plan to collect information  concerning kinds and amount of  biological  materials consumption Via their main consuming center.
After that, complementary information about the products has been obtained through importer companies.
To do so, Health Ministry and Customs were referred as well as private companies.
When the primary List was prepared all materials have been studied individually and more detailed scientific information was collected.
Major central suppliers of animal biological material including domestic producers and importer companies have been mentioned in a list.
More over, in some cases, their products has also been mentioned. Some major consuming centers have also been mentioned.
Generally, it could be said that state formal information and statistics in the field of animal biological materials are far from the truth and this causes some difficulties in the procedure of planning in this field. In this plan It has been tried to specify the distance between current statistics with the real one.Keyword(s):