برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی استریلیزاسیون سرم جنین گاو با استفاده از اشعه گاما و مقایسه آن با روش فیلتراسیونگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فرآورده های بیولوژیک دامی

پژوهشگران: 
عرفان منش احمد (مسئول طرح)
غلامپور هادی (همکار طرح)
غریبی ثریا (همکار طرح)
اسدی فرزاد (همکار طرح)
بهروزیخواه محمدعلی (همکار طرح)
کوهی محمدکاظم (همکار طرح)
باهنر علیرضا (همکار طرح)
شاه حسینی غلامرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

سرم جنین گاو یکی از پرمصرف ترین مکمل ها در کشت سلولی می باشد. اهمیت سلامت اجزا محیط کشت جهت دستیابی به نتایج مطلوب واضح است و این موضوع زمانی آشکارتر می گردد که کشت سلولی کاربرد تولید مواد بیولوژیک با جنبه درمان یا پیشگیری در انسان و یا دام داشته باشد. در تلاش برای استریل نمودن اجزا محیط کشت یکی از رایج ترین روش ها، استفاده از حرارت مرطوب است. اجزا شیمیایی محیط کشت سلولی را می توان براحتی اتوکلاو نمود ولی در حرارت ناشی از این روش سرم جنین صدمه دیده و ترکیبات آن دچار تغییر ماهیت خواهند شد. به همین دلیل به روش های دیگر استریل سازی مانند استفاده از فیلتراسیون بعنوان یک روش فیزیکی حذف آلودگیها روی آورده شد. استفاده از اشعه گاما یکی از روشهایی است که در چند سال اخیر به منظور استریل سازی دارو و مواد بیولوژیک مورد توجه قرار گرفته است.
در این طرح تعدادی نمونه 8-7 سی سی سرم جنین گاو تهیه گردید. این نمونه ها در 6 گروه مختلف سرم خام، سرم فیلترشده (با استفاده از فیلتر  0.22میکرون) و دریافت کنندگان 5، 15، 25 و 35 کیلوگری اشعه گاما (با نرخ دز  (5.6gray/sتقسیم بندی شدند. این نمونه گیری در 3 بچ تکرار شد. نمونه های مختلف از نظر استریلیتی، پارامترهای بیوشیمیایی و حمایت از رشد سلولی (با استفاده از آزمایش (MTT بررسی شدند و نتایج در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند.
نتایج بدست آمده در گروههای دریافت کننده اشعه گاما در مقایسه با گروه فیلتر شده نشان داد که در دز 15 کیلوگری و بالاتر هیچ نوع آلودگی باکتریایی، قارچی، مایکوپلاسمایی و ویروسی که قابل رشد در شرایط آزمایش باشند باقی نماند در حالی که روش فیلتراسیون توانایی حذف کامل آلودگی های ویروسی و مایکوپلاسمایی را نداشت. در بررسی بیوشیمیایی، میانگین میزان تری گلیسرید و کلسترول تغییرات قابل توجهی نداشت. میانگین فعالیت آنزیمی، کاهش معنی داری را در آنزیمهای آسپارتات آمینوترانسفراز(SGOT)  و آلانین آمینوترانسفراز (SGPT) در تیمارهای 25 و 35 کیلوگری نسبت به گروه فیلتره نشان داد (P<0.05). کاهش فعالیت آنزیمهای گاما گلوتامیل ترانسفرا(γGT) ، آلکالین فسفاتاز(ALP)  و لاکتات دهیدروژناز(LDH)  فقط در گروه دریافت کننده دز 35 کیلوگری دارای اختلاف معنی داری با گروه فیلتراسیون بود (P<0.05). مقایسه میانگین حمایت از رشد تیمارهای مختلف در رده های سلولی Cos7،MDA-MB231  و BK کاهش معنی داری در تیمارهای دریافت کننده اشعه گاما نسبت به گروه فیلتراسیون نشان نداد. نتایج بدست آمده در این طرح نشان داد که استفاده از اشعه گاما میتواند به عنوان یک روش مطمئن در استریل کردن سرم جنین گاو مورد استفاده قرار گیرد و دز قابل استفاده بسته به شرایط تهیه محصول و موارد مصرف متفاوت خواهد بود.کلیدواژگان: سرم جنین گاو، استریلیزاسیون، اشعه گاما، فیلتراسیون، کشت سلولی

 
 
Title:

The sterilization of Fetal bovine serum by gamma irradiation and comparing with filtration methodAbstract:

Fetal bovine serum (FBS) is one of the most utilized supplements of cell culture. It is obvious that the safety of cell culture components is important for achieving desirable results. And this is more manifested when cell culture is applied for production of biological materials with therapeutic aspects or prevention in human and animals. Steam sterilization is one of the most prevalent methods, used for sterilization of cell culture ingredients. The chemical components can be easily autoclaved but FBS may be harmed in this temperature and the nature of its compounds may be revolved. Thus other methods such as filtration have been encountered. The gamma irradiation is one of the methods that have been used in sterilization of drugs and biologic materials recently.
In this project, 7-8cc FBS samples were prepared. The samples were divided into 6 groups including, raw sera, filtrated sera (with 0.22
m membrane), and 5, 15, 25, 35 KGray gamma receivers (5.6 gray/s dose rate). Sampling was repeated in 3 batches. Different specimens were compared for sterility, biochemical parameters, and growth promoting properties (by MTT method)
The results showed that there were no bacterial, mycological, mycoplasmal, and viral micro-organism, which could grow under experiment conditions, in 15 KGray and higher doses of gamma receivers, however the filtration method wasn’t capable enough for complete elimination of virus and mycoplasma. In biochemical investigation, there wasn’t any considerable alteration in the mean amount of triglyceride and closterol. The mean of enzymatic activity indicated a significant decrease in aspartic amino transferase (SGOP) and alanine amino transferase in 25 and 35 kilo gray treatment groups than filtrated group (P<0.05). The comparison between means of proliferation growth promoting in various treatment groups to Cos7, MDA-MB231, and BK cell lines illustrated no significant decline in gamma receivers in relation to filtration group. According to the results it can be concluded that gamma irradiation is a confident and useful method in FBS sterilization, and the applicable dose varies from product preparation terms and types of use.Keyword(s):