نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید رنگ تام از قارچ موناسکوس پرپورئوس با استفاده از تغذیه با الیسیتورها و پیش ساز هاگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
صابری نجفی محسن (همکار طرح)
کیومرثی امیر (همکار طرح)
عزیزی مجید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

موناسکوس پرپورئوس یک قارچ میکروسکوپی است که قادر به تولید رنگ های قرمز، نارنجی و زرد می باشد. این رنگ ها به عنوان ماده خوراکی و طعم دهنده، ماده محافظت کننده، به عنوان جانشین نیتریت/ نیترات جهت نگهداری مواد گوشتی، به عنوان ضد عفونی کننده غذا و در لوازم آرایشی و بهداشتی و بخصوص کودکان به طور وسیعی در دنیا و به طور خاص کشورهای جنوب شرقی آسیا مورد استفاده قرار می گیرد. لذا به منظور تعیین شرایط بهینه رشد و تولید رنگ، در حضور غلظت های مختلف ساکارز، نیترات سدیم، سولفات روی، کلرید سدیم، پودر برنج، گلوتامات و تاثیر همکشتی آن با ساکارومایسس سرویزیه با استفاده از روش کشت در محیط مایع چگونگی رشد و تولید رنگ بررسی گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون مقایسه حداقل تفاوت معنی دار (LSD) توسط نرم افزار JMPB4B انجام شد و نمودارها به کمک نرم افزار اکسل رسم گردید.
یافته های این تحقیق سطح
17.5 گرم درصد ساکارز را به عنوان سطح برتر و تیمار ساکارز 17.5 گرم درصد همراه با نیترات سدیم 3 گرم درصد را به عنوان ترکیب برتر در تولید رنگ های قرمز، نارنجی و زرد مشخص نمود. همچنین در غلظت 17.5 گرم بر لیتر ساکارز همراه با سطوح 3 گرم و 4.5 گرم درصد نیترات سدیم بالاترین مقدار بیوماس مشاهده گردید. در این پژوهش حضور سولفات روی هیچگونه تاثیر مثبتی را بر تولید رنگ نشان نداد و تنها در سطح 2 میلی گرم درصد سولفات روی بیشترین مقدار بیوماس تولید شد. کلرید سدیم نیز در غلظت 5 گرم درصد موجب افزایش تولید رنگ قرمز، نارنجی و زرد گردید اما با افزایش کلرید سدیم مقدار بیوماس کاهش یافت به طوری که بیشترین مقدار بیوماس در تیمار بدون کلرید سدیم مشاهده گردید. مقایسه میانگین بین سطوح پودر برنج در حضور ساکارز و عصاره مخمر سطح %3 پودر برنج را به عنوان سطح برتر در تولید رنگ های قرمز، نارنجی و زرد نشان داد. اما اثر سطوح گلوتامات و اثر متقابل سطوح پودر برنج و گلوتامات در سطح %5 معنی دار نبود. با حذف ساکارز و عصاره مخمر سطح %7 پودر برنج به عنوان سطح برتر از میان سطوح برنج مشخص گردید. ضمنا همکشتی موناسکوس پرپورئوس با ساکارومایسس سرویزیه بر روی تولید رنگ های قرمز، نارنجی و زرد اثر منفی داشت.موناسکوس پرپورئوس (DSMZ 1603)، رنگینه طبیعی، متابولیت های قارچی

 
 
Title:

The production of total pigment from Monascus Purpureus Using nutrient feeding and elicitorsAbstract:

Monascus is microscopic fungi belong to Eurotials order and according to its importance and extensive applications, such as pigment, flavouring and preservative agents production for foods and in drugs. Monascus pigments are a group of fungal metabolites which have been traditionally used in many countries. There is an increased on natural pigments to replace some currently used synthetic dyes. In this research, biomass and pigment production of Monascus purpureus using three level of sodium nitrate (1.5, 3 and 4.5 g/l) and monosodium glutamate (1 g/l) as a nitrogen sources and five level of saccharose (75, 100, 125, 150 and 175 g/l) and seven levels of sodium chloride(5, 10, 15, 20, 30, 35 g/l) and four levels rice powder(30, 50, 70, 90 g/l )as a major carbon sources, and four levels of zinc sulfate (5, 10, 15, 20 mg/l), and the coculture of Monascus purpureus with Saccharomyces cerevisiae was studied employing factorial design. The present study was carrid out using Monascus purpureus strain ATCC 16362 (DSMZ 1603) in a broth (modified YpSs) medium at 25oC and 150 rpm rotating shaker. After two weeks, biomass and pigments (red, orang and yellow) production were evaluated. The results showed that all Pigments increased significantly by increasing the Saccharose level but the effect of sodium nitrate was not significantly on the pigment production.
Intraction between sodium nitrate and Saccharose content of the medium was not significant as pigment production as concerned. Saccharose affectd biomass production more than sodium nitrate as the highest biomass produced in high level of saccharose (175 g/l) and medium level of sodium nitrate (3 g/l). The highest biomass produced in the medium contained 175 g/l saccharose with 3 g/l sodium nitrate. Correlation analysis showed high and significant correlation between the production of red, orange and yellow pigments. There is no obvious correlation between biomass and pigment level.About zinc sulfate, the results showed that the effect of zinc sulfate was not significant on the pigment production and the all pigments decreased significantly by increasing the zinc sulfate levels. The highest biomass produced in the medium contained 20 mg/l zinc sulfate. The addition of sodium chloride (>5g/l) to broth medium decreased pigment production. Also with increased of sodium chloride biomass production was decreased and the highest biomass produced in the medium without sodium chloride. Results also indicated that the medium that comprised 30 g/l rice powder and 175 g/l saccharose produced the most pigment for Monascus purpureus. Wherase, the medium that comprised 70 g/l rice powder without Saccharomyces cerevisiae and yeast extract was more effective at enhancing pigment production. In this research the effect of monosodium glutamate (1 g/l) was no significant on the pigment production. Also coculture Monascus purpureus with Saccharomyces cerevisiae showed that there was no effect on biomass or pigment production.Keyword(s): Monascus perpureus (DSMZ 1603), natural pigment, fungal metabolites