نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنتز نانوذرات TiO2 و تثبیت آن روی نانو رسگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

در سال های اخیر با توجه به اهمیت حفاظت محیط زیست و کاربرد فناوری نانو در زمینه های مختلف، استفاده از نانو ذرات فتوکاتالیزوری مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. از میان فتوکاتالیزورهای هادی (Cds, Tio2, Zno) ثابت شده است که دی اکسید تیتانیوم برای واکنشهای فتوکاتالیستی فرآیند حذف آلاینده های آلی محیط زیست بسیار مناسب می باشد. این ماده در آب نامحلول و یا فوق العاده کم محلول بوده و از نظر بیولوژیکی و شیمیایی غیر فعال است. در سال های اخیر با وارد شدن بحث نانو ذرات، نانو ذرات Tio2 به علت دارا بودن خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه همانند سطح ویژه بالا، اندازه بسیار کوچک به عنوان کاتالیزور در فرآیندهای اکسایش فتوکاتالیزوری به منظور حذف ترکیبات آلی آلاینده محیط زیست مورد استفاده قرار گرفته است.
در این طرح برای سنتز و تثبیت نانو ذرات
Tio2 بر روی نانو ذرات رس از روش سل- ژل استفاه خواهد شد. فرایند سل- ژل متداولترین روش شیمیایی برای تولید مواد نانومتری است. در این فرایند یک شبکه غیر آلی به صورت یک سوسپانسیون کلوئیدی (سل) تهیه شده و در نهایت طی فرایند تشکیل ژل، فاز مایع از آن خارج می شود. ماده آغازین این روش فلزات حاوی لیگندهای فعال و یا ذرات کلوئیدی اکسیدی پخش شده در محیط آب و یا اسید رقیق می باشد. با کنترل فرآیند تبدیل سل به ژل می توان اندازه و شکل ذرات را کنترل کرد و در نهایت با خشک کردن و کلسیناسیون ژل، می توان اکسید ماده مورد نظر را تولید کرد. مزیتهای نانوکامپوزیت سنتز شده نسبت به Tio2 تجاری:
1- افزایش جداسازی کاتالیست از سوسپانسیون بعد از واکنش
2- افزایش سطح فعال کاتالیست
3- افزایش میزان جذب آلاینده روی سطح کاتالیست
4- افزایش واکنش اکسایش در سطح کاتالیست
5- و در نهایت افزایش قدرت فتوکاتالیستی به حد قابل ملاظه ای خواهد شد
.فتوکاتالیست، سنتز، نانوکامپوزیت، بنتونیت و تیتانیوم دی اکسید

 
 
Title:

Synthesis of Nanoparticle of TiO2 and Supported of NanoclayAbstract:

In recent years, given the importance of environmental protection and application of nanotechnology in various areas, the use of nanoparticle photo-catalysts has been considered by many researchers.
It has been proved that among conductor photo-catalysts (Cds, TiO2, ZnO), titanium dioxide is very suitable for the reaction process in order to remove organic contaminants. This substance is insoluble or ultra low-soluble in water and is inactive biologically and chemically.
In recent years, along by enter of nano-particles discussion, TiO2 nano-particle has been considered as a photo catalyst for oxidation processes to remove environmental organic compounds pollutants since of their specific physical and chemical properties such as high specific surface and small size. In this project the method of Sol-Gel will be used for synthesis and stabilization of TiO2 nano-particles on clay nano-particles. The process of Sol -Gel is common chemical method to produce nano-metric material, in this process an organic network is prepared as an intensely suspension (Cell), and eventually it will be removed from liquid phase during the process of gel formation. The first material of the process contains active legends or oxide collide particles which are distributed in water or diluted acid. By control of Sol to Gel conversion, particle size and shape can be controlled and eventually by gel drying and calcinations desired oxide material can be produced.
Synthesized nanocomposite toward business TiO2:
1- Increasing isolation of the suspension after the reaction
2- Increase the active level of catalyst
3- Increase the amount of pollutants absorbed on the surface of catalyst
4- Increase in oxidation reaction on the surface of catalyst
5- And finally photo-catalyst power will increase considerablyKeyword(s): Photo catalyst, Synthesis, Nanocomposite, Bentonite,