برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان و عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر آنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم رفتاری

پژوهشگران: 
سروش مریم (مسئول طرح)
عرب مقدم نرگس (همکار طرح)
افراسیابی حسین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی میزان مشارکت اجتماعی و سیاسی جوانان و مشخص کردن مهمترین عامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن و در نهایت ارائه مدلی برای مشارکت بوده است. چارچوب نظری تحقیق را نظریه ساختاربندی گیدنز تشکیل می دهد که با استفاده از آن و بررسی تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان، مدل نظری برای تحقیق معرفی شد که حاوی متغیرهای مستقل جامعه پذیری و زمینه ای و متغیرهای واسطی مانند سرمایه اجتماعی، هویت و سبک زندگی است که بر مشارکت تاثیر می کند. جامعه آماری تحقیق را جوانان 15 الی 29 سال ساکن در مناطق شهری شیراز تشکیل می دهد. این محدوده سنی به دو گروه 19-15 سال و 29-20 سال تقسیم شده و عملیانی کردن متغیرها با توجه به سن و شرایط این دو گروه سنی در قالب دو پرسشنامه انجام شد. با توجه به جمعیت این دو گروه سنی در شیراز و با استفاده از جدول لین جمع آوری اطلاعات از 294 نفر از نوجوانان و 594 نفر از گروه سنی 29-20 سال صورت گرفت و نتایج بدست آمده بطور جداگانه برای هر گروه سنی تحلیل شد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا سطح مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان بسیار نازل بوده و همان اندک مشارکت موجود نیز منفعل و پیرومنشانه است و ثانیا عوامل زمینه ای مانند سن و جنس و تحصیلات و پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده که بصورت معمول روی مشارکت تاثیر دارند در این تحقیق رابطه یا تاثیری روی میزان مشارکت نداشته اند. عوامل موثر بر مشارکت دو گروه سنی با هم متفاوت است. مشارکت سیاسی و اجتماعی گروه سنی پایین تر بیشتر تحت تاثیر عوامل جامعه پذیر کننده است و عوامل زمینه ای و جمعیت شناختی و همچنین متغیرهای واسطه روی میزان و نوع مشارکت این گروه تاثیر زیادی ندارند اما در گروه سنی بالاتر، بدلیل اینکه هویتها تقریبا شکل گرفته و افراد در عرصه زندگی دست به انتخابهایی می زنند هویت ها و برخی از انواع سبک زندگی با میزان مشارکت رابطه داشته و وارد مدل شده اند. در این تحقیق مدلهایی برای مشارکت سیاسی و اجتماعی دو گروه سنی ارائه شده و در هر مورد مدلی با تفکیک بعد ذهنی و عملی مشارکت نیز بررسی شده است
.
در پایان، محقق پیشنهاداتی برای افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان و همچنین برای تحقیقات آینده ارائه کرده و به برخی از محدودیتهای اجرایی و پژوهشی اشاره کرده است
.کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، مشارکت سیاسی، جوانان، نوجوانان، هویت، سبک زندگی، جامعه پذیری

 
 
Title:

(The Degree of Youth Social and Political Participation and Its sociocultural Causes (Youth of ShirazAbstract:

The purpose of this study is measurement of social and political participation of youth and to identify the most important social and cultural factors affecting it and finally provide a model for them. Theoretical framework of study is structuration theory of Giddens. This theory along with an evaluation of internal and external researches in the field of political and social participation of young people, a theoretical model was introduced which contained independent variables and underlying socialization and some interface variables such as social capital, identity and lifestyle that will impact on participation. Statistical population for this research was youth (15 to 29 years) residing in urban areas of Shiraz. Respondents were divided into two groups aged 19-15 years and 29-20 years and variables were operationalized according to age and condition of the two age groups in the form of two questionnaires. Considering the population of these two age groups in Shiraz and Line tables, data was collected from 294 adolescents and 594 young adults (aged 29-20 years) and the results is analyzed separately for each age group.
The results show that at first, level of political and social participation of young people was very low and the existing participation is mostly passive and secondly demographic factors such as age, sex and family education and socioeconomic status which had the effect on participation in the most past researches, didn’t show any significant relationship or impact on participation in our study. Factors affecting the participation of two age groups were different. Political and social participation of lower age group mostly affected by socialization factors and background and demographic factors and intermediate variables were not related with the amount and type of participation, but for the other group, identity and some types of lifestyle, have some correlated with participation rates and enter the models. Because identity has find its shape and individuals make some life choices in this period or life.
In this study, models for social and political participation are presented in two age groups. Finally, researcher made some suggestions for increasing social and political participation of youth and future researches and also some of the limitations of research have been mentioned.Keyword(s): social participation, political participation, youth, adolescents, identity, socialization