برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل جمعیت شناختی و خانوادگی موثر بر نیازهای جوانان و نوجوانان (بر اساس نظریه نیازهای مازلو) مورد مطالعه:جوانان و نوجوانان شهر شیرازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم رفتاری

پژوهشگران: 
عرب مقدم نرگس (مسئول طرح)
افراسیابی حسین (همکار طرح)
جمشیدی بهنام (همکار طرح)
سروش مریم (همکار طرح)
حسینی مریم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل جمعیت شناختی و خانوادگی موثر بر نیازهای جوانان و نوجوانان بر اساس نظریه نیازهای مازلو بود. در این پژوهش که به شیوه پیمایشی انجام گردید، 870 نفر از نوجوانان و جوانان از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق مختلف شهر شیراز انتخاب گردیدند.
پرسشنامه محقق ساخته نیازهای جوانان و نوجوانان که شامل 81 سوال برای سنجش نیازهای جوانان و نوجوانان بودبه همراه سوالاتی جهت سنجش انسجام و انعطاف پذیری خانواده (هر کدام 8 سوال) و متغیرهای جمعیت شناختی به پاسخگویان ارائه گردید. تجزیه و تحلیل اولیه در قالب اعتباریابی پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی حاکی از آن بود که نیازهای گروه نوجوان به پنج دسته نیاز شناختی و زیبایی شناسی، نیاز به تعلق و عشق، نیاز فیزیولوژیک و امنیت، نیاز به احترام و شناخته شدن و نیاز به دیگرخواهی قابل تقسیم است. نیازهای گروه جوان نیز به هشت دسته شامل نیاز به تعلق و عشق، نیاز شناختی، نیاز به احترام و شناخته شدن، نیاز به زیبایی شناسی، نیاز به امنیت، نیاز به دیگرخواهی، نیاز فیزیولوژیک و نیاز به اطمینان به آینده قابل تقسیم است. بررسی ضرایب آلفای کرونباخ حاکی از پایایی قابل قبول ابعاد فوق و نیز پرسشنامه های انسجام و انعطاف پذیری خانواده بود
.
تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی از آن بود که در گروه نوجوانان به ترتیب نیازهای احترام و شناخته شدن، نیاز به تعلق و عشق، نیازهای شناختی و زیبایی شناسی، نیازهای فیزیولوژیک و امنیت و نیاز به دیگر خواهی بیشترین میانگین را کسب کرده اند. در گروه جوانان نیز به ترتیب نیاز به اطمینان به آینده، نیازهای شناختی، نیاز به احترام و شهرت، نیازهای زیبایی شناختی، نیاز به تعلق و عشق، نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به امنیت و نیاز به دیگر خواهی بیشترین میانگین را کسب کرده اند. در ادامه، رابطه متغیرهای خانوادگی و جمعیت شناختی با نیازهای نوجوانان و جوانان مورد بررسی قرار گرفت. در گروه نوجوانان انسجام خانواده با نیاز به تعلق و عشق رابطه مثبت و نیز انعطاف پذیری خانواده با نیاز به احترام و شناخته شدن رابطه منفی معنادار داشت. میزان درآمد خانواده با نیاز به اطمینان به آینده در جوانان رابطه منفی معنادار داشت. میزان انسجام خانواده با نیازهای شناختی، زیبایی شناختی و نیاز به دیگر خواهی در جوانان رابطه مثبت و معنادار داشت. این درحالی است که انعطاف پذیری با نیاز به تعلق و عشق، نیاز به دیگرخواهی و نیاز به احترام و شهرت رابطه منفی معناداری داشت. هم چنین بین وضعیت شغلی خود افراد و والدین با برخی از انواع نیازهای جوانان نیز رابطه معنادار وجود داشت. نتایج تحقیق در پرتو شواهد موجود مورد بحث و بررسی قرارگرفت و بر مبنای یافته ها، پیشنهادات کاربردی و پژوهشی چندی جهت استفاده دست اندرکاران ارائه گردید.کلیدواژگان: نیازها، نظریه نیازهای مازلو، نوجوانان و جوانان، متغیرهای جمعیت شناختی، انسجام و انعطاف پذیری خانواده

 
 
Title:

A Study of Demographic and Family Factors Affecting Youths and Adolescents Needs, Based on Maslow Theory of Needs; Case Study: Youths and Adolescents Of Shiraz CityAbstract:

The objective of this research was to investigate the effects of demographic and family factors on youths and adolescents needs, based on Maslow’s theory. The method of this research was survey method. The samples were 870 youths and adolescents of Shiraz city which were selected using clustered random sampeling.
The questionnaire has made of 81 questions for examination of needs and some questions for family cohesion and flexibility (8 items each) and finally demographic variables were added.
At first, validity of questionnaire was examined using factor analysis. It showed that adolescents needs were made up of 5 groups (cognitive and aesthetic needs, belonging and love needs, physiologic and security needs, and need for altruism). Young adults needs were divided into 8 groups containing belonging and love needs, cognitive needs, need for esteem and fame, need for aesthetics, need for security, need for altruism, physiological needs, and need for confidence for future. Cronbach alpha have showed acceptable reliability of the dimensions of needs, family cohesion, and flexibility questions.
Statistical analysis showed that esteem and recognition needs, belonging and love needs, cognitive and aesthetics needs, physiologic and security needs, and need for altruism take higher means respectively for adolescents. Young adults needs were need for confidence for future, cognitive needs, need for esteem and fame, need for aesthetics, belonging and love needs, physiological needs, need for security, need for altruism, respectively.
Family cohesion showed positive significant relationship with belonging and love needs for adolescents. Family flexibility had negative significant relationship with esteem and recognition needs for adolescents. Family income had negative significant relationship to confidence for future for young groups. Family cohesion showed positive significant relationship with cognitive needs, need for aesthetics, and need for altruism for youths. Family flexibility had negative significant relationship with belonging and love needs, need for altruism, and need for esteem and fame among youths.
Some significant relationship between job rank of person and his/her parents and some kind of needs has been found. Results are discussed in the light of evidences, theories and some practical and research suggestions were offered for authorities and further researches.Keyword(s): needs, Maslow’s theory, youth and adolescents, demographic variables, family cohesion, family flexibility