برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثربخشی استفاده پروفیلاکتیک از (Pulsed-Dye Laser (PDL با طول موج 585 نانومتر در پیشگیری کاهش شدت اسکارهای جراحی بدنبال ماموپلاستی دوطرفهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: لیزر در پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

زمینه: در طی دو دهه اخیر از تابش نور لیزر Pulsed – dye laser (PDL) در درمان اسکارهای هیپرتروفیک و کلوئید استفاده شده که با درجات مختلفی از موفقیت همراه بوده است. بعضی از مطالعات، بر درمان زودرس اسکار به وسیله PDL جهت دستیابی به نتیجه بهتر تاکید دارند، لذا محققین از PDL جهت پیشگیری از ایجاد اسکار هیپرتروفیک وکلوئید در محل انسیزیون های جراحی در مراحل اولیه ترمیم زخم استفاده کرده اند. این کارآزمایی بالینی تصادفی شده با گروه کنترل به منظور بررسی اثر استفاده پروفیلاکتیک (سه هفته بعد از عمل جراحی) از PDL 585 nm در کاهش شدت اسکارهای جراحی در انسیزیون های reduction ماموپلاستی در مراجعه کنندگان به مرکز تحقیقات لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران طرح ریزی و اجرا شد.
مواد و روشها: در این طرح 6 بیمار که تحت
reduction  ماموپلاستی دو طرفه قرار گرفته بودند، مطالعه را به پایان رساندند. در هر بیمار 3 سانتی متر از انتهای مدیال و لترال خط انسیزیون به صورت تصادفی به عنوان کنترل انتخاب و قرینه آن در طرف مقابل، تحت تابش با PDL 585nm قرار می گرفت (در مجموع 24 ناحیه اسکار). تابش لیزر به فواصل 1 ماه، در 2 نوبت دیگر با همین پارامترها تکرار شد. ارزیابی اسکارهای بیماران قبل از انجام پروسه و نیز طی زمان های پیگیری یعنی انتهای ماه اول و دوم (قبل از انجام لیزر) و 2 ماه بعد از آخرین جلسه تابش لیزر، توسط پزشک مستقل با استفاده از VSS (Vancouver Scar Scale) صورت گرفت.
یافته ها: دو ماه بعد از سومین جلسه تابش، ضایعات گروه لیزر، بهبودی قابل توجهی را از نظر واسکولاریتی، انعطاف پذیری و ارتفاع نشان می دادند (p value<0.001). در حالی که در گروه کنترل، میزان بهبود واسکولاریتی(P value=0.14) ،انعطاف پذیری(p value=0.13) معنی دار نبود و ارتفاع اسکارها تغییری را نشان نمی داد. با وجود اینکه پس از اولین و دومین جلسه درمان میزان خارش ضایعات در گروه لیزر کمتر از ضایعات گروه کنترل بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج این کارآزمایی بالینی تصادفی شده نشان می دهد که استفاده پروفیلاکتیک از سه جلسه تابش لیزر
PDL 585 nm با دوز پایین، می تواند به عنوان روشی مناسب و در عین حال ایمن در بهبود واسکولاریتی، انعطاف پذیری و کاهش ارتفاع اسکار ناشی از خط برش reduction ماموپلاستی (با انسیزیون (inverted-T محسوب گردد.کلیدواژگان: PDL، ماموپلاستی، اسکار، Pulsed-Dye Laser، VSS

 
 
Title:

Evaluation the Effects of prophylactic 585 nm pulsed-dye laser irradiation to improve post "bilateral reduction mammoplasty"Abstract:

Background: Pulsed-dye laser (PDL) has been used with variable degrees of success in the treatment of hypertrophic scars and keloids. Some studies show that the newer scars respond better to treatment than the older ones. Recently few studies have shown the benefits of the 585-nm PDL in improving the quality and cosmetic appearance of surgical scars starting on the day of suture removal. This randomized clinical trial (RCT) was designed to evaluate the efficacy of 585nm PDL to improve the post reduction mammoplasty surgical scars when used three weeks after surgery.
Materials and methods: Six patients with 24 linear post mammoplasty scars completed the trial. In any patient 3cm of the terminal part of the medial and lateral incisional lines were randomly allocated to be treated with PDL and the symmetrical site as control. The laser sites were treated three times on monthly intervals with 585-nm PDL which started 3 weeks after mammoplasty. The scars were evaluated by blinded examiner using the Vancouver Scar Scale (VSS) for height, pliability, vascularity and pigmentation, before laser sessions and 2 months after the last treatment
Results: Two months after the last PDL session, there was significant improvement of vascularity, pliability and height of the scars in laser group (p value<0.001), in contrast to the lesions in control group in which the improvement of vascularity (p value=0.14), pliability (p value=0.13) and height of the scars were not significant.
Conclusion: The results of this RCT suggest that three  prophylactic sessions of 585-nm PDL are effective and safe in improving the quality and cosmetic appearance of post reduction mammoplasty incisional lines when used shortly (three weeks) after surgery.Keyword(s): PDL, Pulsed-dye laser, Reduction mammoplasty, Scar, VSS