نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

3. چرا نمی‏ توان مدیریت عمران و توسعه روستایی و عشایری کشور را از طریق تشکیل شورای عالی محقق نمود؟ (گزارش موردی درخصوص طرح جامع عمران و توسعه روستایی)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: none

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1396-10-13

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):