نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید پارچه های حلقوی از مخلوط الیاف پنبه - نایلون جهت استفاده در البسه زیرگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی امیرکبیر 

گروه پژوهشی: تکنولوژی نساجی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  زمستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66950981-66465392-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،ساختمان جهاددانشگاهی
 

چکیده:

عملکرد پوشاک در فراهم نمودن راحتی پوشش یک از فاکتورهای اساسی است که نوع و هندسه الیاف علاوه بر ساختارهای نخ و پارچه در راحتی موثر می باشد. در این طرح تاثیر نوع الیاف در راحتی البسه زیر، مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به عملکرد و احساس الیاف، خواص مختلف الیاف جهت جایگزینی با الیاف متداول، مورد بررسی قرار گرفت. سپس، عملکرد البسه زیر حاصل از مخلوط پنبه ـ نایلون در مقایسه با البسه زیر تولید شده از پنبه خالص و مخلوط پنبه ـ پلی استر مورد ازریابی قرار گرفت.
در راستای اجرای این طرح تحقیقاتی، نخ های پنبه ای خالص، مخلوط پنبه ـ پلی استر و پنبه ـ نایلون با نمره های
16Ne، 20، 30، در سیستم ریسندگی رینگ تولید شد. سپس پارچه های حلقوی پودی با طرح بافت ساده با طول حلقه 4.66mm و 3.3، 3.18 بر روی ماشین کشبافی گردباف حلقوی پودی با گیج 28 بافته شد. مرحله شستشو و سفیدگری بر روی پارچه های حلقوی انجام شد. درنهایت، پارچه حلقوی با نخ های نمره 30Ne طول حلقه 3.3mm جهت تولید لباس زیر، انتخاب شد.
به منظور ارزیابی راحتی البسه های زیر تولید شده، البسه های زیر تولید شده در اختیار داوران قرار گرفت و عملکرد آنها در شرایط واقعی و یکسان، بر اساس فاکتورهای راحتی نظیر؛ جذب رطوبت، انعطاف پذیری و نرمی، با یکدیگر مقایسه شدند. برای تصمیم گیری در مورد راحت ترین البسه زیر، از روش تحلیل سلسه مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که راحتی پوشش در البسه زیر پنبه ـ نایلون در مقایسه با البسه زیر حاصل از مخلوط الیاف پنبه و پلی استر افزایش یافته و الیاف نایلون جایگزین مناسبی در مخلوط با الیاف پنبه در تولید البسه زیر به جای الیاف پلی استر، بوده است.البسه زیر، نخ پنبه ـ نایلون، پارچه حلقوی پودی، راحتی

 
 
Title:

Producing Cotton-Nylon Weft Knitted Fabrics for UnderwearAbstract:

The performance of apparel in providing the comfort of clothing is one of the major factor and type and geometry of the fibers as well as yarn and fabric structures are effective in comfort. In this project, the effect of fiber type in comfort of underwear was studied. According to the performance and sensation fibers, different properties fibers were investigated to replace with the conventional fibers. Then, the performance of the Cotton/Nylon underwears were compared with pure Cotton and Cotton/Polyester blended underwear.
In order to perform this study, pure Cotton, Cotton/Nylon and Cotton/Polyester blended yarn with count of 16, 20, 30 Ne were produced in Ring Spinning system. Then, plain weft-knitted fabrics with a loop length of 3.18, 3.3, and 4.66 mm were knitted on a Single Jersey Circular weft knitting machine with gauge 28. The knitted fabrics were washed and bleached. Finally, the knitted fabric with a yarn count 30Ne and with a loop length 3.3 mm was selected for produceing underwear.
In order to evaluate the comfort, produced underwears were put on by referees and their performance in real and the same conditions, based on Comfort factors such as moisture absorption, flexibility and softness, were compared. In order to make decisions for best underwear based on Comfort factors, the Analytical Hierarchy Process (AHP) was used. The results indicated that the comfort of cotton/Nylon underwears increased in comparison with cotton and cotton/polyester underwears and the nylon fibers were suitable alternative in blends of cotton instead of polyester fibers.Keyword(s): Underwear, Cotton/Nylon Yarn, Weft-Knitted Fabric, Comfort