نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نکاتی درخصوص ابهامات اضافه شدن گاز طبیعی به آمار صادرات غیرنفتی در سال 1395گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: none

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1395-9-21

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):