نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی بیان گیرنده ویتامین D در بیماران آزواسپرمیای غیرانسدادیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: مهندسی آنتی ژن- آنتی بادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

ویتامینD3  تنظیم کننده اصلی هموستاز کلسیم در استخوان است. یافته های اخیر نشان می دهند که ویتامین D از طریق اتصال به و فعال نمودن گیرنده ویتامین  D (VDR)می تواند تاثیرات بیولوژیکی مثبت وسیعی را بر سلامت دستگاه تولید مثلی داشته باشد. بر اساس بسیاری از گزارشات اخیر VDR و آنزیم های متابولیزه کننده ویتامین D به میزان زیادی در مجاری تولید مثلی مردان بیان شده که این مساله دلالت بر نقش برجسته این هورمون در اسپرماتوژنز و بلوغ اسپرم انسان دارد. اما در ارتباط با میزان بیان VDR در بافت بیضه با اسپرماتوژنز غیر نرمال مدارکی وجود ندارد.
روش کار: جمعیت مورد مطالعه شامل مردان دارای آزو اسپرمی غیر انسدادی مراجعه کننده به
کلینیک ناباروری بودند. بعد از بیوپسی بیضه بخش کوچکی از بافت بیضه بیان VDR بوسیله تستهای نیمه کمی nested RT-PCR و ایمنوهیستوشیمی مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بیان کمی پروتیین VDR در بافت های رنگ آمیزی شده به روش ایمنوهیستوشیمی و به کمک نرم افزار ImageJ ارزیابی شد. علاوه بر این، بیان VDR در سطح سیستمیک در سلولهای تک هسته ایی خون محیطی این افراد به روش RT PCR ارزیابی شد.
یافته ها: بر طبق ارزیابی های هیستوپاتولوژی، بیماران به چهار گروه
Sertoli Cell Only، Hypospermatogenesis،Maturation Arrest  و Immature Testis تقسیم شدند. mRNA اختصاصی VDR توسط سلولهای PBMC همه گروه ها به طور یکنواخت بیان شد. بررسی ایمنوهیستوشیمی مشخص کرد که اختلافات قابل توجهی در میزان بیان VDR در گروه های تحت بررسی از نظر ایمنولوکالیزاسیون، بیان کلی و بیان رتبه بندی شده وجود دارد. بطور جالب توجهی جمعیت های سلولی مختلف در بیماران چهار گروه، الگوهای غیر یکسان و یا حتی مغایری از نظر بیان VDR نشان دادند.
نتیجه گیری: بر اساس اطلاعات ما، این اولین گزارش از نظر پروفایل بیان ژن و پروتئین
VDR بافت بیضه مردان آزواسپرمی می باشد. بر اساس یافته های این طرح تحقیقاتی، فرض ما بر این است که هموستاز سیستم ویتامین D در اختلالات مختلف اسپرماتوژنز بطور متفاوتی تنظیم می شود. این یافته ها بر نقش کلیدی این سیستم در روند بلوغ اسپرم تاکید دارد.گیرنده ویتامین D، آزواسپرمی، بیضه، تولید مثل

 
 
Title:

Profiling of Vitamin D Receptor (VDR) Expression in Testicular Tissue of Non-Obstructive Azospermic PatientsAbstract:

Background: Vitamin D3 has been well characterized as an essential regulator of bone and mineral homeostasis. Recent evidence has showed that acting through vitamin D receptor (VDR), vitamin D can produce a wide array of favorable biological effects on reproductive health. According to very recent report, VDR and vitamin D metabolizing enzymes are constitutively expressed in human male reproductive tract indicating eminent role of this hormone in spermatogenesis and maturation of human sperm. No evidence, however, is available to what extent VDR is expressed in testis tissue of abnormal spermatogenesis.
Methods: Study population included non-obstructive azospermic men referred to infertility clinic. After testis biopsy for assisted reproduction, a small portion of tissue was examined for VDR expression by semi-quantitative nested RT PCR and immunohistochemiostry. Quantitative measurement of VDR protein in immunostained tissues was performed using ImageJ image analysis software. In order to investigate potential systemic difference, VDR-specific message was also screened in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of the subjects by conventional RT PCR method.
Results: According to histopathology evaluation, patients were categorized in to the four groups, namely, sertoli cell only, hypospermatogenesis, maturation arrest and immature testis. VDR-specific message was equally expressed by PBMC of all groups. At the tissue level, however, VDR expression was differentially regulated at different study population. Immunohistochemical analysis revealed that there are considerable differences of VDR expression in groups under investigation in terms of immunolocalization, total expression and expression scoring as judged by image analysis. Interestingly, different cell population in patients of various category exhibited unequal or even contrasting immunostaining pattern.
Conclusion: To our best knowledge, this the first report on VDR gene and protein profiling in testicular tissue of azospermic males. Based on the results of this project, we propose that vitamin D system homeostasis is differentially regulated in disorders of spermatogenesis pointing to possible involvement of this system on the process of sperm maturation.Keyword(s): Vitamin D receptor, Azospermia, Testis, Reproduction