برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی سنجش اجسام کتونی در سرم گاوها به روش شیمیاییگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: فرآورده های بیولوژیک دامی

پژوهشگران: 
اسدی فرزاد (مسئول طرح)
غلامپور هادی (همکار طرح)
عرفان منش احمد (همکار طرح)
اسدیان پیمان (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

کی از بیماریهای مهم متابولیسمی که گله های گاوهای شیری و هم چنین گوشتی را تهدید می کند کتوز است. کتوز می تواند به دو شکل بالینی و تحت بالینی بروز نماید. شکل تحت بالینی آن به دلیل عدم بروز علایم بالینی می تواند موجب ضرر اقتصادی به گله شود. از اینرو شناسایی دامهای مبتلا می تواند کمک موثری به افزایش راندمان تولید نماید. هدف از انجام این مطالعه طراحی روش شیمیایی جهت سنجش اجسام کتونی در سرم گاوها و تشخیص کتوز تحت بالینی است. برای این منظور ابتدا ترکیب بتاهیدروکسی بوتیریک اسید را با استفاده از ذرات نقره اکسیدکرده تا استواستات تولید شود. ترکیب اخیر در محیط تامپونی آمینواستیک اسید با نیتروپروسایدسدیم واکنش داده تا کمپلکس بنفش رنگی تولید شود. در ادامه پس از قرائت جذب نوری کمپلکس اخیر غلظت اجسام کتونی محاسبه می شود. با انجام واکنش در شرایط عدم حضور ذرات نقره امکان سنجش استواستات میسر است. در ادامه با محاسبه غلظت استواستات، بتاهیدروکسی بوتیریک اسید و محدوده قابل سنجش هر یک از این دو، جسم کتونی محاسبه می شود.
نتایج حاصله حکایت از آن دارد که استواستات در محدوده
 1-6mM در لیتر قابلیت سنجش دارد. در این خصوص میزان بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در محدوده 1-3mM قابلیت سنجش دارد. در مجموع می توان اظهار داشت در صورتیکه بتوان مرحله حذف پروتئین های سرمی را طراحی و همچنین ثبات کمپلکس رنگی را افزایش داد این روش می تواند به صورت یک کیت در دسترس مراکز مصرف کننده قرار گیرد.کلیدواژگان: کتوز، بتاهیدروکسی بوتیریک اسید، سرم خون گاو، ذرات نقره

 
 
Title:

Ketoassay in bovine serum with a chemical methodAbstract:

Ketosis is one of the most important metabolic disorders in both dairy and meat purposen bovin herds. this disorder is divided in to clinical and subclinical states. The Latter form can make more economic lost due to Lack of clinical signs. Therefore detecting of affected cattle can improve production rate. The aim of the present study was to design a chemical method for measuring of bovin serum keton bodies in subclini cally affected cows. In this respect beta hydroxy butyric acid (BHBA) was oxidized to acetoacetate by means of silver particles and the Latter compound combined with sodium ritroprussiede to form a color complex. After reading of the absorbance, acetoacetate concentration was calculated on the other herd. This reaction was doue without using of silver particles.In this condition the preformed acetoacetate can be measured.finally, all data calculated data for both standard solution and sera were analyzed. While acetoacetate can be measured in the range of 1?6mM its ability for measuring of BHBA is 1?3mM. It can be concluded that by improvement of the test through deproteinization process and improvement of the complex stability this method can be used on a commecially feasible method.Keyword(s): Ketosis, beta hydroxy butyric acid (BHBA), bovin serum, silver particles