نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی کیفیت اقامت و ترجیحات زائران ایرانی در مدت حضور در شهر مشهد کد طرح؛ جلد اولگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
فروغ زاده سیمین (مسئول طرح)
حیدری چروده مجید (همکار طرح)
رضایی عبدالحمید (همکار طرح)
افقهی منصوره (همکار طرح)
شریعتی مزینانی سعید (همکار طرح)
شادلو ندا (همکار طرح)
کاظمی مرضیه (همکار طرح)
آذرنیا فهیمه (همکار طرح)
رحمانی طیبه (همکار طرح)
رحمانی مرضیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

هدف تحقیق توصیف و تبیین ترجیحات (به عنوان یک امرذهنی و قبل از سفر) زائران ایرانی شهر مشهد است. علاوه برآن با سنجش کیفیت اقامت (به عنوان یک امر عینی و در حین سفر)، به بررسی انتخاب های زائران در حین سفر (در زمینه های اسکان، خوراک، خرید سوغات، حمل و نقل، زیارت و گذران اوقات) می پردازد.
به این منظور اطلاعات مورد نیاز به شیوه مصاحبه حضوری با 1600 نفر از زائران ایرانی در شهر مشهد (تابستان 89، پاییز 89، زمستان 89 و بهار 90) که به روش خوشه ای انتخاب شده بودند، بدست آمد
.
نتایج نشان داد در تعیین ترجیحات سفر زائران برای امور مختلف سفر عوامل فیزیکی و طبیعی، فردی و ساختاری تعیین کننده هستند. به طوریکه میزان درآمد ماهیانه خانواده به عنوان یکی از مولفه های طبقه اجتماعی، به هنگام برنامه ریزی برای سفر بسیار مهم است. به گونه ای که با افزایش میزان درآمد ماهیانه خانواده، ترجیح زائران برای خرید سوغاتی، هزینه مدنظر برای دیدار از اماکن سیاحتی و تفریحی در شهر مشهد، هزینه درنظر گرفته شده برای خوراک روزانه در سفر و هزینه روزانه اقامتگاه، افزایش می یابد
.
قصد زائران از انجام سفر تعیین کننده ترجیحات آنهاست. زائرانی که قصدشان دیدن اقوام دوستان و یا انجام کار شخصی بوده، ترجیح می داده اند در اقامتگاهی دور از حرم اسکان نمایند و زائرانی که انجام زیارت برایشان در رده اول اهمیت بوده است و همچنین کسانی که از سفر قبلی شان رضایت داشته اند، در تصمیم گیریشان برای انتخاب محدوده محل اقامت، نزدیک حرم را مطلوب می دانند. همچنین نتایج بیانگر آن است که به هر اندازه آشنایی زائران با شهر مشهد بیشتر باشد، زائران ترجیح می دهند مدت بیشتری را در مشهد اقامت کنند و
...کیفیت اقامت، ترجیحات سفر، زائران ایرانی، شهر مشهد

 
 
Title:

A Survey of Iranian Pilgrims mode of residence and travel preferences while visiting MashhadAbstract:

The main aim of this research is to present a description and causal explanation of Mashhad Iranian pilgrim's preferences.
The data were gathered in the period between summers of 2010 to spring of 2011 using questionnaires administered with a sample of 1600 pilgrims. The interviewees were selected through cluster sampling method.
The findings indicate that pilgrims travel preferences are determined by different physical, individual and structural factors as follows.
Family monthly income plays a significant role in travel planning so that with an increase in monthly income pilgrims give more preference to paying for souvenir, visiting tourist sites and amusement centers, food and accommodation. The travel main purpose is another determinant variable in pilgrim's preferences. In regard with the residence area, the study showed that the pilgrims whose primary intention of travel was visiting relatives and friends preferred dwelling somewhere far from The Hole Shrine of Imam Reza. On the contrary, the pilgrims who paid the most attention to pilgrimage rites, in addition to those having a positive previous travel experience were more willing to reside close to The Holy Shrine. In regard with length of stay, it was found that the more acquainted are pilgrims with Mashhad, the more likely they will stay longer there.Keyword(s): Quality accommodation, Travel preferences, Iranian pilgrims, Mashhad