نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر آموزش فراشناختی حل مساله ریاضی - کلامی بر بهبود ناتوانی یادگیری ریاضی دانش آموزان پسر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر تهرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش فراشناختی حل مساله کلامی ـ ریاضی بر بهبود ناتوانی یادگیری ریاضی در کودکان پایه های چهارم و پنجم ابتدایی است.
روش: برای دستیابی به هدف فوق 3 منطقه از مناطق 22 گانه تهران (منطقه 3 در شمال، 6 در مرکز و 12 در جنوب) انتخاب شدند و از هر منطقه 2 مدرسه ابتدایی انتخاب گردید. برای انتخاب گروه نمونه چک لیست ناتوانی یادگیری ریاضی توسط معلمان اجرا گردید. سپس برای تشخیص ناتوانی، آزمون ناتوانی یادگیری ریاضی فرامرزی (1375) برای پایه پنجم و ملک پور (1373) برای پایه چهارم مورد استفاده قرار گرفت. دانش آموزانی که بر اساس آزمون هوش ریون دارای عقب ماندگی ذهنی بودند و نیز دانش آموزانی که دارای نقص بینایی، شنوایی یا مشکل سلامت مهم دیگر بودند حذف شدند. 112 نفر (67 نفر پایه چهارم و 65 نفر پایه پنجم) به طور تصادفی به گروه آزمایش و گواه اختصاص پیدا کردند. به گروه آزمایش، آموزش فراشناختی بر مبنای الگوی تئونگ (2003) داده شده و به گروه گواه هیچ آموزشی داده نشد. سپس پس آزمون بر روی آنها اجرا گردید. پس از حدود 3 ماه آزمون پی گیری بر روی افراد گروه آزمایش انجام شد و نتایج تجزیه و تحلیل گردید
.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزش فراشناختی حل مساله باعث بهبود عملکرد دانش آموزان در حل مساله و نیز نمره کلی ریاضی در پس آزمون (کوتاه مدت) نمی شود. اما با گذشت زمان این توانائی ها را بهبود می بخشد و به سایر تکالیف تعمیم می یابد. همچنین بین پایه های چهارم و پنجم در بهره گیری از آموزش فراشناختی تفاوت معناداری وجود ندارد
.
نتیجه گیری: بر مبنای یافته های این پژوهش می توان از آموزش فراشناختی برای آموزش بهتر ریاضیات کمک گرفت. به علاوه روش آموزش فراشناختی، روش درمانی مناسبی برای ناتوانی یادگیری ریاضی است
.آموزش فراشناختی، حل مساله ریاضی، ناتوانی یادگیری، دانش آموزان

 
 
Title:

Study in effect of metacognitive mathematical problem-solving instruction on improvement of mathematical learning disability of male four and five graders in Tehran cityAbstract:

Keyword(s):