نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر نگرش به خودکشی در میان زنان جوان 15-30 ساله استان کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
ایاسه علی (مسئول طرح)
واعظ زاده ساجده (همکار طرح)
حامد بی تا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

نگرش مثبت به خودکشی به صورت یک مساله جدی، به طور گسترده در میان زنان استان وجود دارد. هدف اصلی این مقاله، سنجش عوامل خطر ساز موثر بر افزایش نگرش به خودکشی در میان زنان جوان استان کرمانشاه است و به این سوالات می پردازد که آیا بین انتظام اجتماعی شدید و میزان نگرش مثبت به خودکشی رابطه ای وجود دارد؟ اگر وجود دارد الگوی این رابطه به چه صورت بوده و انتظام اجتماعی شدید چقدر بر افزایش نگرش مثبت به خودکشی در میان زنان تاثیر دارد. این تحقیق بر روی نمونه ای 651 نفری از زنان 15 تا 30 ساله انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل و هر دو بعد نگرش مثبت به خودکشی رابطه نسبتا قوی و مثبتی وجود دارد. مجموع متغیرهای مستقل 24 درصد از تغییرات در اعتقاد به خودکشی و 39 درصد از تغییرات در فکر خودکشی را تبیین می کنند. متغیرهای پیش بینی کننده اعتقاد به خودکشی عبارتند از: وضعیت شغلی (Beta=-0.109)، محل سکونت (Beta=0.120)، ازدواج اجباری (Beta=0.144)، میزان پایبندی به مذهب (Beta=-0.201)، خشونت در خانواده (Beta=0.307) و شکاف توقعات (Beta=-0.092) و  متغیرهای پیش بینی کننده فکر خودکشی عبارتند از: وضعیت شغلی (Beta=-0.126)، ازدواج اجباری (Beta=0.166)، تعصب در کنترل و بازبینی زنان (Beta=0.208) و خشونت در خانواده (Beta=0.330). در تحلیل مسیر مشخص شد که متغیر میزان خشونت در خانواده با 37 درصد مجموع تاثیرات دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته است.نگرش به خودکشی، زنان استان کرمانشاه، انتظام اجتماعی، انسجام اجتماعی

 
 
Title:

The study of Influencing Factors of Positive Attitude on Suicide among the Young Women Aged 15-30 in Kermanshah ProvinceAbstract:

Positive attitude toward suicide, as a critical problem, extended throughout the province. The aim of this study is to identify risky factors related to suicidal attitude in a community of young women in Kermanshah province. The study main question is that is there any relationship between intense social regulation and positive attitude toward suicide? If yes, then what is the pattern of this relationship and to what extend intense social regulation increases positive attitude toward suicide? The study sample consists of 651 women at ages 15-30 in Kermanshah province. The findings of the study show that all of the independent variables have positive and relatively strong correlation with both indices of suicidal attitude. Independent variables are responsible for 24 percent of the variations in suicidal belief and they are responsible for 39 percent of the variations in suicidal ideation. Predicting variables of suicidal belief are employment (Beta=-.109), residence (Beta=.120), imposed marriage (Beta=.144), religiosity (Beta=-.201), domestic violence (Beta=.307) and expectations gap to the family (Beta=-.093). Predicting variables of suicidal ideation are employment (Beta=-.126), imposed marriage (Beta=.166), intense control over women (Beta=.208) and domestic violence (Beta=.330). The results of the path analysis show that domestic violence has the greatest overall impact on suicidal attitude with a total effect of 37 percent.Keyword(s): suicidal belief, suicidal ideation, Kermanshah women, social regulation, domestic violence, patriarchy, imposed marriage, expectations gap to the family