نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر سیتوتوکسیک دو گیاه اسپرس درختی نقره ای (Taverniera spartea DC.) و نیلکی (Tephrosia persica Boiss.) بر رده های سلولی سرطان انسانیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: فارماکوگنوزی و داروسازی

پژوهشگران: 
خلیقی سیگارودی فرحناز (همکار طرح)
جدی تهرانی محمود (همکار طرح)
اهوازی مریم (همکار طرح)
شهنازی سحر (همکار طرح)
بیات علی احمد (همکار طرح)
مهاجر ندا (همکار طرح)
زارعی سعید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

برای قرن ها، گیاهان منبع اصلی کشف داروهای مختلف بوده اند. برخی داروهای ضدسرطان حاصل از گیاهان عبارت از وین بلاستین و وین کریستین (از گیاه پروانش)، تاگزول (از سرخدار برگ ریز) و کامپتوتسین از (Camptotheca acuminata) می باشند. سرطان پستان یکی از رایج ترین سرطان های تشخیص داده شده در بین زنان بسیاری از کشورهای دنیا می باشد. سرطان پروستات یکی از مشکلات بهداشتی مردان در سراسر دنیا به شمار می رود و متداول ترین سرطان تشخیص داده شده غیرجلدی و دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان در بین مردان آمریکایی می باشد.
در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره های تام متانولی و فراکسیون های دو گونه گیاه از خانواده لگومینوزه به نام های اسپرس درختی نقره ای و نیلکی بر روی دو رده سلولی سرطان پستان انسانی MCF-7 و BT-474 و نیز دو رده سلولی سرطان پروستات انسانی PC-3 و Du-145 پرداختیم. سمیت سلولی به وسیله روش MTT و فلوسیتومتری ارزیابی گردید. عصاره ها یا فراکسیون هایی که IC50 کمتر از 30 میکروگرم در میلی لیتر داشتند، فعال درنظر گرفته شدند.
رده های سلولی سرطان پروستات انسانی PC-3 و Du-145 در برابر این دو گونه گیاهی نسبت به رده های سلولی سرطان پستان، حساس تر بودند. فراکسیون پترولیوم اتری گیاه نیلکی بیشترین اثر سمیت را در تمامی رده های سلولی سرطانی آزمایش شده، نشان داد. کمترین IC50 متعلق به فراکسیون پترولیوم اتری میوه نیلکی برای رده سلولی Du-145 بعد از 72 ساعت برابر با 4.69 میکروگرم در میلی لیتر بود.
بررسی های بیشتری برای تعیین ساختار شیمیایی ترکیبات فعال و مکانیسم های ملکولی دخیل در اثرات ضدسرطانی گیاه نیلکی مورد نیاز می باشد.گیاهان دارویی، لگومینوزه، رده سلولی سرطان پستان، رده سلولی سرطان پروستات، سیتوتوکسیک

 
 
Title:

Cytotoxicity evaluation of Taverniera spartea DC. And Tephrosia persica Boiss. on human cancer cell linesAbstract:

For centuries, plants have been a major source for drug discovery. Some examples of anticancer agents developed from plants are the vinblastine and vincristine (from Vinca rosea), as taxol (from Taxus brevifolia) and camptothecin (from Camptotheca acuminata). Breast cancer is one of the most commonly diagnosed cancers among women in many countries worldwide. Prostate cancer remains a considerable health problem for men around the world. It is the most frequently diagnosed non-cutaneous cancer and is the second leading cause of cancer death in American men.
In the present study, we determined the cytotoxic effects of total methanol extracts and their fractions of two species from Leguminosae family, Taverniera spartea and Tephrosia persica on MCF-7 and BT-474 human breast cancer cells and also PC-3 and Du-145 prostate cancer cells. Cytotoxicity was evaluated by MTT assay and flow cytometry. Extracts or fractions with an IC50 value lower than 30µg/ml were considered active.
PC-3 and Du-145 prostate cancer cells were more sensitive to these species than breast cancer cells. The petroleum ether fraction of Tephrosia persica showed the highest toxicity on all tumor cell lines tested. The IC50 value of fraction DP was 4.69
mg/ml for Du-145 after 72 h of exposure.
Further investigation is needed to determine chemical characterization of the active principles and the molecular mechanisms mediated anticancer activities of Tephrosia persica.Keyword(s): Medicinal Plants, Leguminosae, Prostate cancer cell line, Breast cancer cell line, Cytotoxic