نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه شایستگی با سبک رهبری و سبک تفکر مدیران جهاد دانشگاهی (جلد دوم)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی روانشناسی صنعتی و سازمانی

پژوهشگران: 
پورکریمی جواد (مسئول طرح)
صداقت مریم (همکار طرح)
گودرزی محمدعلی (همکار طرح)
نظری بهروز (همکار طرح)
سلیانی لیلا (همکار طرح)
قاضئی ابوذر (همکار طرح)
مهدیون روح اله (همکار طرح)
محمدی تیمور (همکار طرح)
پاک نژاد محسن (همکار طرح)
اثباتی زینت (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این پژوهش با هدف شناسایی سبک رهبری، سبک تفکر و شایستگی و رابطه این متغیرها باهم در مدیران جهاد دانشگاهی انجام شد. گروه نمونه متشکل از 231 نفر از مدیران جهاد دانشگاهی سراسر کشور در سال 1387 بوده و با استفاده  از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. در این پژوهش از دو نوع ابزار استفاده شده است ابزارهای محقق ساخته که مبتنی بر ویژگی ها و شرایط جهاد دانشگاهی بوده و حاصل فعالیت های کیفی و انجام مصاحبه های عمیق با مدیران با سابقه جهاد دانشگاهی است و ابزارهای موجود و متداول خارجی که برای اندازه گیری متغیرهای مورد نظر، استفاده می شوند. این ابزار عبارتند از: پرسش نامه های TSI (اشترنبرگ، 1995) و محقق ساخته برای سنجش سبک تفکر، پرسش نامه های LQ M و محقق ساخته برای سنجش سبک رهبری و پرسش نامه محقق ساخته شایستگی.
پرسشنامه محقق ساخته شایستگی که بر اساس مصاحبه های عمیق و تحلیل آنها با استفاده از روش گراندد تئوری ساخته شد سه مولفه یا عامل ارزشی، شخصیتی و حرفه ای را به خوبی تبیین نموده و
54.51 درصد واریانس شایستگی را تبیین کرد. متغیر سبک رهبری پرسش نامه محقق ساخته سبک رهبری دو مولفه یا عامل سبک رهبری سازمان محور و سبک رهبری فرد محور را به خوبی تبیین نمود و 50.38 درصد واریانس سبک رهبری را تبیین کرد. متغیر سبک تفکر که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس مصاحبه های عمیق و تحلیل آنها با استفاده از روش گراندد تئوری ساخته شد دو مولفه یا عامل سبک تفکر معنوی و سبک تفکر مادی را با تبیین واریانس 51.17 درصد شناسایی کرد.
نتایج نشان دادند که سبک تفکر مدیران جهاد دانشگاهی نتایج حاصل از اجرای پرسش نامه محقق ساخته نشان داد که سبک تفکر غالب مدیران جهاد دانشگاهی سبک تفکر معنوی است و سبک تفکر مادی به میزان متوسط در این مدیران وجود دارد. در مورد سبک رهبری نیز ملاحظه می شود که سبک رهبری غالب، سازمان محوراست. در تبیین وضعیت شایستگی مدیران جهاد دانشگاهی نتایج نشان می دهند که برخورداری ایشان از شایستگی در حد زیادی است (3.87=M و 0.55=SD) که این شایستگی بیشتر ارزشی و حرفه ای است تا شخصیتی. در خصوص سبک های تفکر 13 گانه که توسط اشترنبرگ (1995) معرفی شده اند نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کارکرد، سبک های اجرایی و قضایی به میزان زیادی در مدیران جهاد دانشگاهی وجود دارند در حالی که برخورداری از سبک قانون گذار در حد متوسط است. از حیث سطح سبک تفکر ملاحظه می شود که سطح کلی به میزان زیاد وجود دارد و سطح جزیی به میزان متوسط. در خصوص قلمرو ملاحظه می شود که سبک بیرونی با میانگین 4.17 گوی سبقت را از سبک درونی با میانگین 2.53 ربوده است. نتایج نشان می دهند که گرایش به آزاد اندیشی بیش از گرایش به محافظه کاری است. در چهار شکل مطرح سبک های تفکر یعنی فرد سالار، سلسله مراتبی، جرگه سالار و ناسالار با میانگین های تقریبا برابر (به ترتیب 3.22، 3.36، 3.26) در حد متوسطی وجود دارند اما سبک تفکر سلسله مراتبی با میانگین 4.17 به میزان زیاد وجود دارد. اما در مورد سبک رهبری اندازه گیری شده با پرسش نامه MLO نتایج به دست آمده نشان می دهد که سبک رهبری غالب، سبک رهبری تحول آفرین با میانگین 4.17 است. سبک رهبری تبادلی با میانگین 3.49 در حد متوسط و سبک رهبری عدم مداخله با میانگین 2.028 در حد کم است.
در پاسخ به این سوال که آیا رابطه ای بین سبک تفکر و سبک رهبری مدیران جهاد دانشگاهی وجود دارد؟
ماتریس همبستگی ارتباط معناداری بین سبک رهبری سازمان محور با سبک تفکر معنوی (r=0.36) و سبک تفکر مادی (r=-0.27 و همچنین سبک رهبری خود محور و سبک تفکر مادی (r=0.17) را نشان می دهد. ارتباط مثبت و معنادار شایستگی و سبک تفکر معنوی (r=0.40) و ارتباط منفی و معنادار شایستگی و سبک تفکر مادی (r=-0.39) از دیگر یافته های این پژوهش است. در مورد قابلیت پیش بینی شایستگی از سبک های تفکر و سبک های رهبری از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج کسب شده نشان می دهند که:
سبک تفکر معنوی و مادی قدرت پیش بینی شایستگی را دارا بوده و می توانند 20 درصد تغییرات آن را تبیین نمایند. در مورد پیش بینی شایستگی از روی نمرات سبک رهبری تنها سبک رهبری سازمان محور است که از چنین قدرتی برخوردار می باشد. ضرایب همبستگی چندگانه 0.78 و ضریب تبیین 0.61 حکایت از آن دارد که سبک رهبری سازمان محور 61 درصد تغییرات شایستگی را تبیین می کند. کسب این نتایج از این جهت حائز اهمیت است که برای سازمان های شایستگی محور، به کار گماردن مدیرانی که ویژگی ها و شرایط مناسب جهت دستیابی به این رسالت را دارا باشند مهم است. از این رو توجه به این نتایج می تواند در انتخاب به کارگیری مدیران مناسب کمک بزرگی باشد.
پیش بینی شایستگی از روی سبک های تفکر اشترانبرگ اگر چه معنادار است اما مطلوب و قابل توجه نیست. جدول 56-4 نشان می دهد که فقط در سبک تفکر سلسله مراتبی و ناسالار معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای تبیین تغییرات نمرات شایستگی را کسب کرده اند اما هر دو سبک تنها قادر به تبیین حدود یک درصد از تغییرات شایستگی هستند. این در حالی است که سبک های تفکر مادی و معنوی 20 درصد تغییرات شایستگی را تبیین می کند.
در مورد سبک های رهبری تحولی، تبادلی و عدم مداخله، سبک رهبری تحولی به عنوان متغیر پیش بین معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون را دارا می باشد و با ضریب همبستگی
0.36 و 13 درصد تغییرات شایستگی را تبیین می کند. رجوع به سبک های رهبری محقق ساخته حکایت از آن دارد که این سبک ها (سازمان محور، خود محور) 61 درصد تغییرات شایستگی را تبیین می کنند.سبک تفکر، سبک رهبری، شایستگی مدیران

 
 
Title:

The survey for relationship of competency with leadership style and thinking style of ACECR managersAbstract:

In this study we examined thinking style, leadership style and competence of ACECR managers. The sample included 231 ACECR managers from all around of Iran which selected through Stratified Sampling. Two kind of instruments were used in this study, ones which constructed by researchers on the basis of cultural elements and others which are usually used all around the world to assess these variables. In reality we had 5 instruments TSI, MLQ and 3 questionnaires generated for this study. Confirmatory Factor Analysis showed 3 factors for competence, 2 for thinking style and 2 for leadership style.
The results showed spiritual thinking style is dominant while materialistic thinking style is in the average. Organization-centered is high in relation to self-centered leadership style and the ACECR managers’ competence is high especially in profession and values components. On the basis of mental self-government theory, in function executive and judicial were more than legislative thinking styles. Global thinking is high and local thinking is in the average. Internal (M=4.17) is more observed than external thinking style. Although there is not a significant difference between liberal and conservative style, managers more inclined to liberal thinking. In regard to form, monarchic, oligarchic, and anarchic, nearly observed in the average level (3.32, 3.36, 3.22 respectably) but hierarchical style with 4.17 median has Pioneered. The result of MLQ execution showed transformational style is high (M=4.17) Transactional is medium (M=3.49) and laissez-faire leadership style is little (M=2.028).
In response to relationship between leadership and thinking style in ACECR managers, significant correlations observed between organization-centered leadership style and spiritual thinking style (r= 0.36); organization-centered leadership style and materialistic thinking style (r= -0.27). Also there was a significant positive correlation between materialistic and self- centered styles (r=0.17). Positive significant correlation between competence and spiritual thinking style (r=0.40) and negative significant correlation between competence and materialistic thinking style (r= -0.39) are some other findings in this research. Regression analysis was used to answer question about competence prediction by thinking and leadership styles in ACECR managers. In this way spiritual and materialistic style could explain 20% of competence variance. For prediction of competence via leadership styles only organization- centered style have this power with a good multiple correlation coefficient (R2=0.78). Thus organization- centered style can explain 61% variance of competence. Although the prediction of competence by Sternberg thinking styles is significant, it is not meaningful. In stepwise regression only hierarchical and monarchic style could enter the regression equation and both of them only could explain 1% variance of competence. Among leadership styles only transformational style had the criterion for entrance in regression equation (R2=0.36 and r2=13%). This study showed us thinking styles and leadership styles are culture dependent and it is very important to use proper tools for their assessment.Keyword(s): Thinking style, leadership style, managers’ competence