نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

خلاصه گزارش «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی 5. نماگر شروع یک کسب وکار»گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: none

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1393-4-11

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):