نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

فراتحلیل تحقیقات انجام شده در خصوص میزان حضور مولفه های سنت و مدرنیته در فرهنگ ایرانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: بنیادی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

تحقیق حاضر، نتایج فاز اول طرح پژوهشی بررسی میزان حضور مولفه های فرهنگ سنتی و مدرن در فرهنگ ایرانی است. هدف اصلی این مطالعه بازنگری علمی پیشینه پژوهشی و ترکیب و تلفیق نتایج تحقیقات انجام شده به منظور شناسایی وضعیت حضور ویژگیهای سنتی و مدرن در فرهنگ ایرانی می باشد. برای رسیدن به این هدف، نتایج تحقیقات انجام شده از حیث چند نکته وارسی شدند: معرف ها و جلوه های مشاهده پذیر فرهنگ سنتی و مدرن در ایران، میزان حضور ویژگیهای سنت و تجدد در فرهنگ ایرانی، وجوه تشابه و تمایز ترکیب های مختلف عناصر سنتی و مدرن در فرهنگ ایرانی، هماهنگی و یا شکاف فرهنگی در بین عناصر مربوطه و متغیرهای مستقل و همبسته با مولفه های فرهنگ سنتی و مدرن در ایران. آرا مختلف صاحبنظران پیرامون مدرن شدن به دو دسته نظریه های روانی و نظریه های ساختی فرهنگ، قابل طبقه بندی است. در بررسی حاضر رویکرد دوم مد نظر بوده و عناصر تقابلی فرهنگ سنتی و مدرن به عنوان مدل مفهومی و راهنمای پژوهش فراتحلیل طبقه بندی گردید. آثار پژوهشی غیرکمی مورد بررسی سی اثر بوده و نتایج حاصله درهشت بخش موضوعی، روند تاریخی ورود مدرنیته به ایران، عوامل آگاهی ایرانیان از تحولات جهان وزمینه های پیدایش مدرنیسم، موانع پیدایش مدرنیسم درایران، مهمترین عناصر وارد شده به ایران درروند مدرنیزاسیون، واکنش ایرانیان دربرابر مدرنیسم، عرصه های نزاع سنت ومدرنیسم، فعالان عرصه مدرنیسم درایران و حوزه های تاثیرپذیر از مدرنیسم، طبقه بندی شدند. با عنایت به محدودیت های جدی کاربرد تکنیک های فراتحلیل سی و اندی اثر پژوهشی کمی بررسی شد. نتایج نشان داد در هشت عرصه تقابلی اشاره شده در فرهنگ ایرانی، با درجات متفاوتی توزیع قطبی و انشقاق مشاهده می شود. در این بین در سه عرصه تلقی سیاسی و غیر سکولار از دین(دربرابر تلقی سکولار)، تلقی دینداری با واسطه در برابر دینداری فردی و قوم گرایی در برابر هویت ملی وجه سنتی بر مدرن برتری دارد. از سوی دیگر در عرصه های فردگرایی و جمع گرایی، مناسک فردی و جمعی، روابط برون گروهی ودرون گروهی، دینداری شمول گرا و انحصارگرا و شاخص کلی نوگرایی در برابر سنت گرایی وجه مدرن ارجح می باشد.فرهنگ سنتی، مدرنیته، مدرنیسم، فراتحلیل، تعارض فرهنگی، دینداری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):