نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

"بررسی اثر نسبت های مختلف پتاسیم به منیزیم (K/Mg) در انگور کشمشی بیدانه جهت کنترل عارضه خشکیدگی خوشه و بهبود خصوصیات کیفی آن"گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
دیلمقانی محمدرضا (مسئول طرح)
همتی سیاوش (همکار طرح)
عاقلی ولی (همکار طرح)
ناصری لطف علی (همکار طرح)
دولتی حامد (همکار طرح)
ماهر فریبا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

بر اساس مطالعات روی عارضه خشکیدگی خوشه در باغات انگور، این بررسی بصورت فاکتوریل با دو فاکتور شامل 1- فاکتور پتاسیم در سه سطح کودی (0، 300 و 600 گرم برای هر درخت از منبع سولفات پتاسیم) و 2- فاکتور منیزیم در سه سطح کودی (0، 100 و 200 گرم برای هر درخت از منبع سولفات منیزیم) در مدت دو سال در باغهای انگور شهرستان ارومیه انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل برگ از تیمار سوم(K0 Mg200)  بدست آمد که در مقایسه با تیمار شاهد 29.4 درصد افزایش نشان داد. اثر نسبتهای مختلف پتاسیم و منیزیم بر میزان TA، pH و قطر حبه ها معنی دار نبود. ولی در طول حبه ها تیمار یک (K0 Mg0) بالاترین مقدار را در مقایسه با سایر تیمارها داشت. در وزن حبه ها نیز بهترین تیمار مربوط به تیمار چهارم (K300 Mg0) بود که در مقایسه با شاهد 30.5 درصد افزایش داشت. در وزن خوشه ها بهترین تیمار در تیمار هشتم (K600 Mg100) مشاهده گردید. در TSS بیشترین مقدار آن مربوط به تیمار نهم (K600 Mg200) بود که در مقایسه با شاهد 67.5 درصد افزایش داشت. از نظر درجه خشکیدگی خوشه ها در هر تیمار بر اساس نسبتهای مختلف پتاسیم به منیزیم، تیمارهای هفتم (K600 Mg0)، ششم(K300 Mg200)  و هشتم چون دارای نسبت پتاسیم به منیزیم بالایی بودند بالاترین مقدار خشکیدگی را در مقایسه با سایر تیمارها داشتند. میزان خشکیدگی خوشه ها در سال دوم در مقایسه با سال اول کاهش یافت. در نسبتهای مختلف پتاسیم و منیزیم بیشترین مقدار پتاسیم از تیمار نهم بدست آمد که در مقایسه با شاهد 7 درصد و در مقایسه با تیمار سوم 10 درصد افزایش نشان داد. بیشترین مقدار منیزیم از تیمار سوم که دارای نسبت پتاسیم به منیزیم پایینی بود بدست آمد که در مقایسه با شاهد اختلاف معنی دار نبود ولی در مقایسه با تیمارهای هشتم و هفتم که از نسبت بالایی از پتاسیم به منیزیم برخوردار بودند اختلاف معنی دار بود بطوریکه در مقایسه با تیمار هشتم 21 درصد و در مقایسه با تیمار هفتم 16 درصد افزایش جذب منیزیم داشت. اثر مقادیر مختلف پتاسیم و منیزیم بر غلظت عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم موجود در میوه معنی دار گردید. بطوریکه در بین سطوح مختلف پتاسیم و منیزیم بیشترین مقدار پتاسیم میوه از تیمار نهم حاصل شد. در مورد میزان منیزیم موجود در میوه نیز اثر متقابل پتاسیم و منیزیم اختلاف معنی داری بود بطوریکه بیشترین مقدار منیزیم از تیمار دوم بدست آمد که در مقایسه با شاهد 100 درصد افزایش داشت.انگور، نسبت پتاسیم و منیزیم، خشکیدگی خوشه و کیفیت میوه

 
 
Title:

Study on the effects of different Potassium and Magnesium ratio (K/Mg) in Sefid Bidaneh grape to Control cluster desiccation and improving fruit quality indexesAbstract:

According to initial studies on cluster desiccation disorder in grape orchards, this research were done with four factors consist of: 1- potassium with three levels (0. 300 and 600 gram per tree from potassium sulfate source) and 2- magnesium with tree levels (0, 100 and 200 gram per tree from magnesium sulfate source in grape gardens of Urmia. Results show that highest chlorophyll content obtained in T3 (K1 Mg3) which was 29.4% more than control. Effect of different ratio of potassium and magnesium on TA, pH and berry diameter was not significant but control treatment showed longer berries than other treatments. Berries weight was better in T4 (K2 Mg1) and showed 30.5% increase. Clusters with highest weight were observed in T8 (K3 Mg2). T9 (K3Mg3) showed higher TSS than other treatment and in contrast with control had 67.5% increase in TSS. For cluster desiccation degree in each treatment according to potassium and magnesium ratio, T6 (K2 Mg3), T7 (K3 Mg1) and T8 since had high potassium to magnesium ratio; highest cluster desiccation was observed in these treatments. Cluster desiccation degree in decreased in second year than first year. At different ratios of potassium and magnesium, highest leaf potassium content observed in T9 which was 7% and 10% higher than control and T3, respectively. Highest leaf magnesium content observed in T3 that potassium to magnesium ratio was low and there was not significant different with control, but there was significant difference between T3 and T7 and T8 which had higher potassium to magnesium ratio. In T3 magnesium content was 21% and 16% more than T8 and T7, respectively.Keyword(s): Grape, potassium and magnesium ratio, cluster desiccation, fruit quality