نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی سطح سرمی لپتین در خانم های مبتلا به سقط مکرر با علت نامعلوم یا ایمونولوژیک، شکست لانه گزینی و ناباروری با علت نامشخصگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
جدی تهرانی محمود (همکار طرح)
زارعی سعید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: پژوهش وفناوری جهادانشگاهی

خروجی طرح: 

چاپ مقاله در Journal of Reproduction & Infertility 2010; 11(1): 47-52.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

اتو آنتی بادی ها یکی از عوامل ایمونولوژیک هستند که د ر مشکلات حاملگی نقش دارند. این مطالعه به بررسی نقش لپتین و فاکتورهای ایمنی در بارداری می پردازد. در این مطالعه، از زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری ابن سینا، افرادی که سقط مکرر با علل عفونی، آناتومیک، هورمونی و ژنتیک داشتند از مطالعه حذف شدند. 81 بیمار باقی مانده بر اساس آزمایشات ایمونولوژیک شامل اتوآنتی بادی های Antiـdouble stranded DNA, (ANA) antiـnuclear antibody antiـphospholipid antibody, (LACAbs) luus antiـ coagulant antibody (Anti ـ dsDNA) antibody anti ـ(TgAbs) antiـthyroglobulin antibody, (ACA) anti cardiolipin antibody, (APA) (ATIIIAbs) antiـthrombin III antibody, (TPOAbs) thyroperoxidase antibody به دو گروه سقط مکرر ایمونولوژیک و سقط مکرر با علت نامعلوم تقسیم شدند. براین اساس 39 فرد در گروه سقط مکرر با علت ایمونولوژیک و 42 نفر در گروه سقط مکرر با علت نامعلوم قرار گرفت. در گروه کنترل 30 زن در گروه سنی بارور، که سابقه یک زایمان طبیعی داشته و دارای فرزند سالم بودند و سابقه هیچ گونه سقط مکرر نداشتند، قرار گرفتند.
BMI افراد در سه گروه مورد بررسی سقط مکرر با علت ایمونولوژیک، سقط مکرر با علت نامعلوم و گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت و اختلاف معناداری بین سه گروه به دست نیامد (P=0.25). در هر دو گروه سقط مکرر میزان FBS افراد مورد مطالعه در حد نرمال بود(70-105 mg/dl) میزان سرمی لپتین در سه گروه اندازه گیری شد که در گروه کنترل 16.4±9.6 ng/ml و در دو گروه سقط مکرر با علت ایمونولوژیک و سقط مکرر با علت نامعلوم به ترتیب 13.2±23.7 و 22.7±12.5ng/ml بود. بررسی آماری نشان داد که اختلاف معناداری بین گروه سقط مکرر با علت ایمونولوژیک و گروه کنترل (P=0.016) و همچنین بین گروه سقط مکرر با علت نامعلوم و گروه کنترل (P=0.024) دیده می شود، ولی اختلاف معناداری بین دو گروه سقط مکرر دیده نشد (P=0.78).

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):