نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

شبیه سازی جذب فلزات سنگین توسط نانولوله های کربنی تک دیواره و ارایه مدل ریاضیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: ریاضی و انفورماتیک

پژوهشگران: 
سلیمانی بیژن (مسئول طرح)
رستم نیا صادق (همکار طرح)
ایرانمنش علی (همکار طرح)
احمدی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1390

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

در این طرح ما با استفاده از برنامه های شبیه سازی توانستیم یک مدل ریاضی برای جداسازی فلزات سنگین از پسابهای صنعتی ارائه نماییم.
در این متد ما با محاسبه انرژی های بهینه برای هر یون مکانیزم جدیدی برای جداسازی آنها ارائه کردیم که بر اساس مقایسه انرژی پایداری آنها هنگام تشکیل کمپلکس فلز- نانولوله است
.
از نرم افزارهای
Gaussian 2004 و GaussView 3.07 برای بدست آوردن انرژی ها و اندرکنش فلز سنگین جیوه (Hg+2) که یکی از فلزات سنگین در پساب های صنعتی است به عنوان مدل ریاضی استفاده شده است.مدل ریاضی، شبیه سازی مولکولی، نانولوله

 
 
Title:

Simulation of absorption of heavy metal by single- walled carbon nanotubes and presenting the mathematical modelsAbstract:

In this research, a mathematical model for separating the heavy metals from industrial wastewater is presented by using the simulating software. In this method, by calculating the optimal energy for each ion, we have presented a new mechanism to separate them which is based on comparing their stability energh when the metal- nanotube complex constructed. We use the Gaussain 2004 and Gauss View 3.07 softwares for obtaining the energies and Interaction of heavy metal mercury )Hg+2) which is one of the heavy metals in industrial wastewater.Keyword(s): Mathematical Model, Molecular simulating, Nanotube