نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1391 کل کشور اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (جزء «ژ» بند «1-1» - بند «5-2» - بند «8» - بند «13-7» - بند «19-14» ) (مخصوص صحن علنی)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: none

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1391-2-24

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):