نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

امکان سنجی کشت آزمایشگاهی قارچ Shii-Ta-Ke با استفاده از ضایعات کشاورزی به منظور تهیه اسپاونگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
عزیزی مجید (مسئول طرح)
عروج علیان فاطمه (همکار طرح)
شاه طهماسبی شادی (همکار طرح)
رازقی لیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

قارچ شی تاکه (Lentinula edodes(Berk) Singer/Pegler) از لحاظ تولید رتبه دوم را در میان قارچهای خوراکی مهم دنیا به خود اختصاص داده است. این قارچ به خاطر طعم و مزه بی نظیر و همچنین خواص دارویی مدتهای مدیدی است که مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این تحقیق به منظور بهینه سازی شرایط محیطی برای تولید قارچ «شی تاکه» به اجرا در آمد و کلیه آزمایشات به دو بخش تقسیم شد. در بخش اول بهینه سازی شرایط برای رشد میسلیوم با طراحی دو آزمایش مجزا مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول اثر نوع محیط کشت (در چهار سطح)، pH (در سه سطح) و دما (در دو سطح) و تاثیر متقابل آنها بر رشد شعاعی میسیلیوم در محیط کشت جامد بررسی شد. در آزمایش دوم تاثیر نوع محیط کشت و pH بر وزن میسلیوم در محیط کشت مایع و دمای 25 درجه مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش دوم بهینه سازی تولید اسپاون با استفاده از 5 نوع بذر غلات (گندم، جو، ارزن، سورگوم غله ایی و سورگوم جارویی) با دو روش آماده سازی (پختن و خیساندن) و همچنین چهار فرمول خاک اره غنی شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایشات بخش اول نشان داد که در محیط جامد اثر نوع محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد میسلیوم در سطح 1 درصد معنی دار است. عکس العمل متقابل بین محیط کشت × pH، دما × محیط کشت و بین pH × دما نیز در سطح 1 درصد معنی دار شد. مقایسه سرعت رشد میسلیوم در محیطهای کشت جامد نشان داد که بیشترین سرعت رشد (8.548 میلیمتر در روز) در محیطهای دست ساز بدست آمد و کمترین سرعت رشد (6.201 میلیمتر در روز) در محیط کشت دست ساز 3 (M3)مشاهده شد. افزایش دما از 25 به 27 درجه منجر به کاهش معنی داری در سرعت رشد گردید. افزایش pH از 4.5 به 6.5 نیز منجر به کاهش رشد گردید و بیشترین سرعت رشد در pH=4.5 مشاهده شد. در محیط کشت مایع نیز تاثیر نوع محیط کشت و pH در سطح 5 درصد معنی دار بود. بیشترین وزن میسلیوم در محیط مایع متعلق به محیط های دست ساز بود و برعکس آزمایش اول، بهترین عملکرد میسلیوم در pH=5.5 بدست آمد. نتایج آزمایشات بخش دوم نشان داد که نوع غلات، روش آماده سازی و عکس العمل ایندو بر سرعت رشد میسلیوم در سطح 5 درصد معنی دار است و روش پختن بر روش خیساندن برتری دارد. بالاترین سرعت رشد با روش پختن و در سورگوم غله ایی مشاهده شد در حالیکه بهترین نمره کیفیت اسپاون از جو بدست آمد. در آزمایش اسپاون خاک اره نتایج نشان داد که فرمول 1 (اضافه نمودن سبوس گندم و تفاله چای بترتیب 15 و 20 درصد) و فرمول 4 (اضافه نمودن ارزن و سبوس گندم بترتیب 10 و 10 درصد) از هر نظر برتر بودند.شی تاکه، سرعت رشد میسلیوم، عملکرد میسلیوم، اسپاون غلات، اسپاون خاک اره

 
 
Title:

The study on in vitro culture possibilities of Shi Ta Ke [Lentinula edodes(Berk) Singer/Pegler] using agricultural wastes for spwan productionAbstract:

Shiitake mushroom [Lentinula edodes(Berk) Singer/Pegler] has the second production class among the most important other edible mushrooms. For a long time this mushroom has draw attention due to its unique flavor and taste and also therapeutic properties. The research was conducted for mycelia growth optimization and all the experiments divided in two sections.
In the first section, two separate experiments were conducted to optimizing the environmental conditions for shiitake mycelium growth. In the first experiment the effect of four media types in solid form, three media pH (4.5, 5.5 and 6.5) and two temperatures regimes (25 and 27oC) were evaluated on mycelium radial growth. In second experiment the effect of medium types and pH was evaluated on mycelium yield in liquid condition at 25oC.
In the second section, spawn production was evaluated in two separate experiments. In the first experiment 5 grains (wheat, barly, millet, common sorghum and broom sorghum) by two preparation methods (boiling and soaking) and in the second experiment four enriched sawdust mixture were evaluated.
The obtained results of the first experiment showed that medium type, pH and temperature significantly affect mycelium growth rate at p
£0.01. Interaction between medium×pH, temperature×medium and pH×temperature also was been significant at p£0.01. The highest growth rate (8.548mm/day) was detected on 1 and 2 “hand making” media and the lowest one (6.201mm/day) was observed on 3 hand making media. The higher the temperature (27oC) the lower the mycelium growth rate. Increasing the medium pH from 4.5 to 6.5 also decreased mycelium growth rate and the highest growth rate was observed at pH=4.5. In second experiment (liquid medium), medium type and pH also affect mycelium yield significantly (p£0.05). The highest mycelium yield was belong to hand making media and on the contrary with first experiment, the best mycelium yield was obtained on pH=5.5.
Results of second section experiments shown that grain type, preparation method and its interations affect spawn production significantly (at p
£0.05) and boiling methods is better than soaking. The highest mycelium growth detected in common sorghum by boiling method but the best spawn quality detected in barly. The results of sawdust spawn production shown that enriched sawdust with wheat bran + tea waste (10 and 10% respectively) and millet + wheat bran (10+10% respectively) were the better formula.Keyword(s): Shiitake, Mycelium growth rate, Mycelium yield, Grain spawn, Sawdust