برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و سنجش ابعاد هویت ملی ایرانیان و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر تهران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
قنبری علی (مسئول طرح)
چیت ساز محمدجواد (همکار طرح)
شاوردی تهمینه (همکار طرح)
هاشمی سیدضیا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

این تحقیق تلاشی است برای تبیین و سنجش هویت ملی، در میان شهروندان تهرانی و به این سوال پاسخ می دهد که هر کدام از ابعاد هویت ملی در میان شهروندان چگونه ارزیابی شده و کدام ابعاد هویت ملی سهم بیشتری در تحکیم سازه هویت ملی ایفاد می کنند. در حوزه نظری از نظریه های میلر و دونشوز استفاده شده و در نهایت با استفاده از سه مقوله تعهد،تعلق و آگاهی هویت ملی مورد سنجش قرار گرفته است. در این طرح از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه «شهروندن تهرانی بالای 15» تشکیل می دهند و برای برآورد حجم نمونه با در اختیار داشتن جامعه آماری، از فرمول کوکران استفاده شده و حجم نمونه آماری 1700 نفر برآورد گردید. برای سنجش پایانی و اعتبار داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانسی و رگرسیون نیز استفاده شد. بر اساس داده های موجود، هویت ملی ایرانیان، دارای میانگین بالایی است داده های این تحقیق نشان می دهد که گروههای سنی جوان (20-15) و افراد دارای تحصیلات عالیه دارای میانگین کمتری در احساس هویت ملی می باشند. همچنین میانگین نمرات هویت ملی زنان از مردان بیشتر است. این در حالی است که گروههای سنی بالای 50 سال و افراد کم سواد دارای میانگین بالاتری در هویت ملی هستند. به این ترتیب سن و تحصیل دو وضعیت اشتغال بر این احساس تاثیر مستقیم دارند. این داده ها همچنان نشان می دهد از این رو حدود %54 از پاسخگویان دارای هنجار و وفاداری ملی در حد بالا و زیاد هستند همچنین میان گروه سن افراد و آمادگی حضور در جبهه ارتباط معنی داری برقرار است و گروههای سنی بالاتر بیش از گروههای سنی دیگر آمادگی حضور در جبهه را دارند. به تعبیری به موازات کاهش سن پاسخگویان تمایل به حضور در جبهه نیرکاهش پیدا می کند هویت ملی ایرانیان برخلاف ادعای برخی اهل قلم و صاحب نظران دچار تخدیش نشده است و بر اساس پیمایش مذکور نوسانات غیرقابل انتظاری به خود ندیده است. داده های این تحقیق بیانگر این نکته است که شرایط و بستر مناسب برای پروسه «ملت سازی» نه به معنای ناسیونالیسم، بلکه به معنی ناسیونالیسم مدنی که از مقومات لازم برای توسعه انسانی و سیاسی در کشور است، فراهم شده و با توزیع عادلانه سرمایه های ملی و عملیاتی کردن حقیقی مفهوم مشارکت در سه بعد آن یعنی مشارکت در اجرا و نظارت و تصمیم سازی بستر مناسبی پدید آورد تا از رهگذر آن دولت – ملت به معنی کامل آن بدست آید.کلیدواژگان: هویت، هویت ملی، احساس تعلق، یالاحساس تعهد، سرزمین

 
 
Title:

Iranian National Identity assessmentAbstract:

The present research is an effort to explain and measurement of the national identity among the Tehranian citizen, and response to this question that how evaluate each dimension of national identity among the citizens, as well as indicate the share of each dimension in construction of national identity. In the theoretical aspects the Miller and DooNe-shoes theories were applied and finally with emphases on three categories of commitment, belonging and awareness the national identity were measured. Survey was applied as method of research. The entire citizen 15 + were include the sample of the study, and with apply the koccran formula universe of the study contains of 1700 person. For measure the validity of the data ? kronbakh coefficient and for analyze the data variance and regression were applied. According to existed data national identity of the Iranian has the high average. The present research data's also indicates that young age group (15-20) and the people with higher education have lower average in national identity feeling. Again also the results indicate the average numbers of national identity of women is greater than that of men. It is while the age group 50+ and low educated people have higher average of national identity. Therefore it can be concluded age, education and occupation (eco-nomic activity) have direct effect on such feeling. The existed data also shows almost 54% of respondents illustrated high percent of national loyality norm, again there is a relation between respondent's age group and the readiness for attending the battle in such a way that the higher age group in compare to other age has greater readiness for attending the battle. In the other word, with reduction of age of the respondents, readiness for at-tending the battle also reduced. National identity of the Iranian in spite of the some writers did not faced scratched, and according to present research did not confronts with the unpredictable oscillation. Results also indicates this point that the conditions and ground is proper for the process of "nation building" (not with meaning of nationalization, but means civil nationalization which counted as a essential appraiser for human and political development of the country) and with equitable distribution of national wealth's and real operationalization of participation concept in three dimension i.e. participation in performance, monitoring and decision making provide a good ground for real and comprehensive meaning of government – national. Keyword(s): National identity, Tehran citizen, dimension of national identity