نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت سلامت جسمانی و تکاملی شیرخواران از بدو تولد تا 9 ماهگی حاصل از درمانهای کمک باروری پژوهشکده رویان ساکن شهر تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: سلامت باروری

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1389

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

همانطور که ذکر شد بزرگترین مشکل این دسته از شیرخواران، موارد چند قلویی است که منجر به بروز عوارض شدید در نوزادان و شیرخواران حاصل از درمان های کمک باروری می شود. لذا چنانچه تعداد جنین های کمتری در یک نوبت بارداری به رحم منتقل گردد احتمال بروز عوارض بعدی برای نوزادان و شیرخواران کمتر می شود.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

مقدمه: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نوزادان حاصل از درمانهای کمک باروری 2 تا 4 درصد از کل نوزادان بدنیا آمده را شامل می شوند. شبهات و موارد تردید متعددی در مطالعاتی که در مورد وضعیت جسمانی و تکاملی این دسته از شیرخواران صورت گرفته، وجود دارد. مدارک و شواهد از شیوع چند قلویی، وزن کم موقع تولد، نارس بودن و بروز ناهنجاریهای مادرزادی این شیرخواران حکایت دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت سلامت جسمانی و تکاملی شیرخواران حاصل از درمانهای کمک باروری که ساکن شهر تهران هستند، طراحی گردید.
مواد و روشها: شیرخواران حاصل از درمانهای کمک باروری پژوهشکده رویان ساکن شهر تهران که از تاریخ تصویب طرح تا 17 ماه بعد بدنیا آمدند،بصورت توصیفی (از نوع
Case series) مورد بررسی قرار گرفتند.
نمونه گیری بصورت غیر تصادفی متوالی انجام شد. پس از کسب رضایت مادران باردار شده در پژوهشکده رویان از آنان جهت شرکت در طرح و تماس دوره ای با آنان درطول دوران بارداری جهت مراجعه پس از زایمان به مرکز رشد برای ارزیابی شیرخوار آنان، تعداد 400 شیرخوار در دو نوبت (بدو تولد تا 6 ماهگی و 6 تا 9 ماهگی) توسط متخصص اطفال معاینه شدند و اطلاعات آنان بوسیله مصاحبه، مشاهده (معاینه بالینی) و ثبت در پرونده گردآوری شد. سپس اطلاعات به رایانه وارد شد و توسط نرم افزار آماری
spss-10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و گزارش نهایی تهیه شد.
نتایج: از 400 شیرخوار تحت مطالعه، یک پنجم مادران آنهاسن بالاتر از 35 سال داشتند. یک سوم شیرخواران پره ترم و وزن کمتر از طبیعی موقع تولد داشتند.
%42 از نوزادان حاصل بارداریهای چند قلویی بودند. کلیه شیرخواران فشار خون نرمال ودر دامنه طبیعی نسبت به سن خود داشتند. از %31 کل نوزادان کم وزن موقع تولد، یک پنجم آنها منفرد بودند. شایع ترین عارضه دوره نوزادی، زردی نوزادی بوده که میان شیرخوارانICSI  و چندقلو بیشتر بدست آمد و میان شیرخواران پره ترم و ترم  ARTتقریبا مشابه بدست آمده است. شایع ترین دستگاه یا اندام گرفتار میان شیرخوارانART  تحت بررسی به ترتیب پوست %11.2، دستگاه گوارش %6.7 و دستگاه ادراری تناسلی %6.7 بود که اختلالات دستگاههای فوق در نوزادان و شیرخواران پره ترم و چند قلو بیشتر بدست آمده است.
بر اساس میزان فراوانی آنومالی در دستگاههای بدن، %6.7 از کل شیرخواران مبتلا به یکی از انواع آنومالیهای ماژور بوده اند که بیشترین میزان میان شیرخواران IVF (1.11%) ومیان شیرخواران پره ترم (%10.4) و میان شیرخواران چند قلو (%8.1) مبتلا به یکی از انواع آنومالیهای ماژور بوده اند.
از نظر الگوی افزایش وزن از بدو تولد تا 6 ماهگی و از 6 تا 9 ماهگی به ترتیب
%4.7 و %4.2 از شیرخواران بیش از 2 انحراف معیار کاهش در وزن گیری داشته اند. بیشترین اختلال بر حسب نوع روش بارداری در گروه شیرخواران IUI، بر حسب مدت بارداری در شیرخواران ترم و بر حسب نتیجه زایمان در شیرخواران منفرد مشاهده شد.
از نظر روند تکامل در چهار حیطه برقراری ارتباط، حرکات ظریف، حرکات عمده و شخصیتی اجتماعی که توسط آزمون دنور در دو نوبت بررسی شدند، در مجموع
%8.6 از کل شیرخواران حداقل در یکی از حیطه های تکاملی تاخیر داشته اند. بیشترین اختلال در حیطه حرکات عمده (%4.2) بوده که میان شیرخواران ICSI و IUI، پره ترم و چند قلو بیشتر مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری
:اکثر شیرخواران حاصل از درمانهای کمک باروری دوره پری ناتال، نوزادی و شیرخواری مساعدی دارند. مهمترین عامل مداخله کننده در وضعیت سلامت این دسته از شیرخواران، بروز موارد چند قلویی است که منجر به زایمان پیش از موعد، وزن کم موقع تولد، کوتاهی قد و کوچک بودن دور سر می شود. همین عوارض در نوزادان منفرد ART در مقایسه با نوزادان منفرد لقاح طبیعی بیشتر گزارش شده است. همچنین عوارض دوره نوزادی مانند زردی نوزادی و سندرم دیسترس تنفسی نوزادان در نوزادان نارس بیشتر از نوزادان منفرد مشاهده شد.
دوسوم شیرخواران تحت مطالعه از نظر معاینه جسمانی کاملا سالم بودند و
%6.7از کل شیرخواران دچار یکی از آنومالیهای ماژور بودند که در میان شیرخواران IVF بیشتر مشاهده شد.
اختلالات پوست، دستگاه گوارش، گوش و حلق و بینی و سر و گردن در شیرخواران
IUI، اختلالات ادراری تناسلی، قلبی و عروقی، اندامها و استخوانها در گروه شیرخواران IVF و اختلالات دستگاه بینایی، عصبی و غدد درون ریز در شیرخواران ICSI در مقایسه بین سه گروه بیشتر مشاهد شد.
%6.8 از شیرخواران ART در یکی از حیطه های تکاملی نسبت به همسالان خود تاخیر نشان دادند که در مقایسه با مطالعات انجام شده در این زمینه تفاوت معنی داری از نظر تکامل عصبی این دسته از شیرخواران مشاهده نشد.شیرخواران، درمانهای کمک باروری، وضعیت جسمانی، تکامل

 
 
Title:

Evaluating of physical health and developmental state of infants from birth to 9 months conceived by assisted reproductive techniques resident in Tehran in Royan InstituteAbstract:

Introduction: Neonates assisted by reproductive thechniques (ART) consist 2-4% of total number of neonates in developed countries.
There are many contraversy about their physical and developmental status. There are evidence of more incidence of multifetal delivery, Low birth weight, Prematurity and congenital anomalies in ART infants.
The aim of this study is assessment of physical and developmental health status of ART infants in Tehran.
Materials and methods: Infants who borned by ART in Royan institute of Tehran from approval of proposa / till 17 months later were selected by non random consecutive method for a discriptive study.
Mothers who became pregnant in Royan institute signed informed consent to bring their infants after birth to Child Health and Development Research Center for assessment. 400 infants were examed two times (first time between birth and 6 months old and second thime between 6 and 9 months old) by a pediatrician. Data were gathered by questionnaire which completed by parents and phsycian. Data were analyzed by spss version 10.
Results: From 400 infants, one third were preterm and low birth weight. 20% of mothers were older than 35 years old.
All infants had normal blood pressure for their age. One fifth of infants who had low birth weight were single.
Icter was the most complication of neonatal period which was more in ICSI infants and multi fetal delivery. It had equal incidence in term and preterm neonates.
Anomaly of systems or organs were seen more in skin (11.2%), gasterointestinal system (6.7%) and urogenital system (6.7%).involvement of these systems had higher incidence in preterm and multi fetal delivery . 6.7% of infants had one of major anomaly. It was higher in IVF infants (11.1%), preterm infants (10.4%) and multi fetal delivery (8.1%).
Weight gain pattern of 4.7% infants from birth to 6 months old and 4.2% from 6 to 9 months old were less than -2SD of normal weight gain. The most loss were seen in IUI infants, term infants and single fetal of delivery.
Development in four field of communication, fine motor, gross motor and personal – social were assessed two times by Denver II test.
8.6% of infants had delay in one field. Gross motor delay were more common (4.2%) and were higher in ICSI, IUI, preterm and multifetal delivery.
Conclusion and discussion: Most ART infants had acceptable prenatal, neonatal and infancy period. The most affecting factor of their health are preterm delivery, Low birth weight, height and head circumference. These are reported in single delivery of ART neonates more than single neonate of normal conception.
Neonatal period complication such as icter and reopiratory distress syndrome in premature neonates are more than single neonates.
Two third of these studied infants had normal physical exam and 6.7% had one of major anormalies which was higher in IVF infants.
Anomaly of skin, gasterointestinal system, ear throat, nose (ENT), head and neck were more in IUI infants.
Anomaly of urogenital and cardiovascular system and limbs and bones were higher in IVF infants.
Anomaly of Visual, nervous and endocrine system were higher in ICSI infants.
8.6% af ART infant had delay in one of developmental field which had no significant difference with normal infants like other studies.Keyword(s): In fants, Assisted Reproductive Techniques, Development, Health status