نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نظریه های تولید و مصرف فرهنگی با تاکید بر تولید و مصرف رسانه ایگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی جامعه شناسی

پژوهشگران: 
کاظمی عباس (مسئول طرح)
طلوعی وحید (همکار طرح)
جوادی نیا وجیهه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

امروزه تولید و مصرف به مفاهیمی اساسی برای فهم جامعه مدرن بدل شده اند. در این بین، اصحاب علوم اجتماعی نیز به درک سازوکار اجتماعی مصرف و روابط آن با دیگر مفاهیم علوم اجتماعی، از جمله فراغت و هویت و فرهنگ عامه و زندگی روزمره، پرداخته اند. رویکردهای متفاوت در این زمینه موجب پیدایی نظریه های گوناگون در بررسی این مفهوم شده است. در این طرح پژوهشی، ابتدا با مروری بر شکل گیری مطالعات مصرف در علوم اجتماعی به بحث وارد شده و سپس، هر یک از نظریه های مطرح در این حوزه را مرور کرده ایم. هدف به دست دادن گونه ای مقوله بندی نظریات بر اساس رهیافت غالب در آنها بوده است. به این منظور، نظر پدران بنیادگذار جامعه شناسی، و سپس رهیافت مارکس و نظریات مبتنی بر آن را پی گرفته ایم و با رویکرد روانکاوانه به مصرف و بررسی منظر مطالعات فرهنگی به کردارهای خوانش از مصرف و ربط آن با مقاومت و زندگی روزمره پرداخته ایم. در نهایت، برای بررسی جامعه شناختی مصرف چارچوبی نظری پیش نهاده و به منظور بررسی تولید و مصرف فرهنگی در ایران نیز مفاهیمی را برشمرده ایم.نظریه های تولید، نظریه های مصرف، مصرف، مصرف فرهنگی، جامعه شناسی مصرف

 
 
Title:

Theories of Cultural Production & Consumption Based on media Production & ConsumptionAbstract:

Today, Production and Consumption are known as basic concepts to understand the modern societies. Between others, Social scientists have been interested to find the social mechanism of production and consumption and the relationships between these two and other concepts in social science like leisure, identity, popular culture and everyday life. Different approaches cause to emerge different theories to study them. In this project, we try to show the formation of consumption studies. Indeed, we review some of the most important theories in this field and categorize them based on their approaches. For this, we start whit founding fathers of sociology and continue whit Marx and Marxian theories. Psychological point of view and cultural studies led us to study relationships between resistance in everyday life and decoding the practice of consumption. At last, a theoretical framework, made of the main concepts of cultural production and consumption in Iran, is suggested.Keyword(s): production theories, consumption theories, consumption, cultural consumption, sociology of consumption