نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح پیشنهادی جهت تدوین قانون جامع سازمان های غیردولتی (مردم نهاد) (ویرایش دوم)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: none

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1387-10-28

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):