برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه مخلوط استاندارد متیل استر اسیدهای چرب جهت استفاده در تجزیه روغن ها و نمونه های زیستیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان غربی 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3468618-0441

نشانی سازمان مجری: ارومیه، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 165، کدپستی: 57135
 

چکیده:

تجزیه با تکنیکهای کروماتوگرافی نیازمند استانداردهای مواد (موادی شناخته شده با خلوص بالا) جهت شناسایی و اندازه گیری کمی ترکیبات است. در این طرح پژوهشی برای تهیه مخلوط استاندارد اسیدهای چرب، گلیکولیپیدها از منابع گیاهی و یا جانوری با استفاده از محلول هیروکسید پتاسیم در متانول یا روش استریفیکاسیون اسیدی به متیل استر اسید های چرب تبدیل می شوند. پس از جداسازی متیل استرها از مخلوط واکنشگرها (با استخراج مایع- مایع توسط هپتان نرمال) و خالص سازی (بر اساس تغییر حلال و عبور دادن از ستون سیلیکا)، محصول نهایی با دستگاه کروماتوگراف گازی مجهز به آشکار ساز یونیزاسیون شعله ای (GC-FID) مورد آنالیز قرار گرفت. مخلوط تهیه شده از متیل استر اسید های چرب می تواند در شناسایی پیک های اسیدهای چرب در نمونه های مختلف، جهت مقاصد تحقیقاتی و یا کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گیرد.کلیدواژگان: تهیه استاندارد متیل استر اسید های چرب، تجزیه روغن ها، استخراج، کروماتوگراف گازی

 
 
Title:

Preparation of fatty acids standard mixture for using in analysis of oils and biological samplesAbstract:

Quantitative and qualitative analysis using chromatographic techniques requires standard materials (known materials with high purity). In this study for preparation standard of fatty acid methyl esters mixture, the glycol-lipids (from plant and animal source) were converted to fatty acid methyl esters using methanolic solution of potassium hydroxide (2, 0 M) or acidic estrification method. After separation (liquid-liquid extraction in n-heptan) and purification of fatty acid methyl esters (based on solvent changing and silica column), the final product was analyzed by GC-FID. The prepared mixture standard of fatty acid methyl esters can be used for identification and quantification of fatty acids in various samples for quality control and research purposes.Keyword(s): Preparation of fatty acid methyl esters, Oil analysis, Extraction, Gas chromatography