برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان تاثیرگذاری نیروی کار بر رقابت پذیری کشور در فرایند جهانی شدنگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

بازار کار در هر کشور نقش تعیین کننده ای در اقتصاد و به ویژه رقابت پذیری آن کشور دارد. در فرایند جهانی شدن این نقش از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مطالعه حاضر که این نقش در ایران و در مقایسه با کشور های چین، ژاپن، اندونزی و ونزوئلا بررسی می شود، دو جنبه اصلی آن مورد توجه است. اولین جنبه مربوط به ساختار بازار کار و به عبارت دیگر میزان انعطاف پذیری آن با توجه به قوانین و مقررات است. دومین جنبه مربوط به بهره وری نیروی کار و مبتنی بر دیدگاه پورتر ارایه شده است.
بررسی و مطالعه این پژوهش نشان می دهد کشورهای موفق با مدیریت صحیح، تدوین مقررات مناسب و در کنار آن مقررات زدایی از موارد مانع افزایش انعطاف پذیری، بازار کار خود را به سمت انعطاف پذیری بیشتر هدایت کرده اند به طوری که در کنار انعطاف پذیری استاندارد های کار نیز افزایش یافته و نیز در برخی موارد با سیاست های مناسب امنیت شغلی را که از بین رفتن آن به نظر برخی پیامد انعطاف پذیری تلقی می شود، حفظ نموده اند.
تجربه سایر کشورها نشان می دهد که در این کشورها بر خلاف کشورمان بهره وری به همراه توجه به انعطاف پذیری مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که با سیاست های مناسب به افزایش بهره وری دست یافته اند. در نتیجه افزایش دستمزد، مشکلات ناشی از افزایش هزینه که مانع رقابت پذیری است نیز از طریق بهره وری جبران می شود. بنابراین هم توان رقابت پذیری افزایش یافته و هم سطح رفاه کارگران ارتقا یافته است
.
کشورهای چین، ژاپن و اندونزی که تجربیات موفقی را در رابطه با بازار کار و در مقایسه با ایران داشته اند هدف مشترک اصلاح بازار کار را دنبال نموده اند. با این وجود هریک از کشورها بر اساس شرایط خاص و شناخت جایگاه بازار کار بومی و متناسب با شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی خود سیاست هایی را تدوین و بکار بسته اند.کلیدواژگان: نیروی کار، رقابت پذیری، بازار کار، بهره وری، انعطاف پذیری، قانون کار

 
 
Title:

The Function And Impacts Of Laborn On Competitiveness Of The Country In The Process Of GlobalizationAbstract:

The labor market plays a determinant role in every country’s economy and particularly in its competitiveness. In the process of globalization this role is of particular importance. In the present study this role in Iranian has been assessed in comparison with China, Japan, Indonesia and Venezuela. Two aspects are under main focus. The first aspect is related to structure of labor market and its level of flexibility in the light of rule and regulations. The second aspect is related to productivity of labor force and is based on the Porter’s point of view. 
The finding show that successful countries with good management, sound legislation along with elimination of those rules which hamper flexibility have directed their labor market toward flexibility in a way that besides flexibility the working standards have also been upgraded, and even in some cases with appropriate policies have ensured the job security that tends to decline according to some scholars as result of flexibility.
The experience of other countries shows that in these countries unlike Iran productivity along with flexibility have been under consideration, so, with appropriate policies they have acquired increased productivity. As result, increment of wages as well as the problems arising from increasing expenditure which hamper competitiveness will also be compensated. Therefore, the level of competiveness has been increased and the welfare of labor force is upgraded too.
China, Japan, Indonesia that have successful experience related to labor market as compared to Iran, have pursued the common goal of reforming the labor market though each one have chalked out and implemented policies according to its own condition, and  has identified the status of its indigenous labor market appropriate to its own cultural, social and geographic position.Keyword(s): Labor force, Competitiveness, Labor market, productivity, Flexibility, Labor Law