نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان کنترل فرسایش خندقی به وسیله پرچین های گیاهی در منطقه سلامات اهواز (در دست اجرا)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده: 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):