برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استفاده از مطالعات ژئوالکتریکی و هیدروژئوشیمیایی در مدلسازی تلفیقی آلودگی های آب های زیرزمینیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
قاسمی علی (مسئول طرح)
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)
شبانکاره مهدی (همکار طرح)
افشاری سهراب (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1388

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای غیر مستقیم در اندازه گیری و ردیابی آلودگی آبهای زیرزمینی به دلیل سرعت بالا و هزینه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این بین روشهای ژئوفیزیکی اهمیت خاصی دارند. از آنجاییکه انتخاب روش مناسب در تعیین گستره آلودگی آبهای زیرزمینی، ارتباطی تنگاتنگ با نوع آلودگی و تاثیر آن بر خواص الکتریکی آب زیرزمینی و خصوصیات هیدروژئولوژی آبخوان مورد مطالعه دارد در این طرح سعی شد، با نمونه گیری از منابع آب زیرزمینی و آنالیز شیمیایی آنها و همچنین انتخاب روش مناسب، اثر آلودگی ها را ردیابی کرد و با استفاده از نتایج بدست آمده نسبت به مدلسازی آلودگیهای آبهای زیرزمینی با تلفیق مطالعات ژئوالکتریکی و هیدروژئوشیمیایی اقدام نمود. مجتمع ذوب آهن در جنوب غرب اصفهان بدلیل اینکه از نقاط صنعتی مهم استان بوده و در نواحی اطراف آن مناطق مسکونی و زمین های کشاورزی فراوانی وجود دارد به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب شده است.کلیدواژگان: ژئوالکتریک، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدلسازی، آلودگی، ژئوشیمی، ذوب آهن

 
 
Title:

Composition modeling of pollution of groundwater by usage of geoelectrical & hydrogeochemical studiesAbstract:

Today, the use of indirect methods of measurement and detection of groundwater contamination due to high speed and lower cost of interest is located. Among the geophysical methods are very important. Since a suitable method to determine the scope of groundwater pollution, closely linked with the type of pollution and its impact on electrical properties of the groundwater aquifer and Hydrogeological characteristics are studied in this project was trying, with sampling of groundwater resources and their chemical analysis and Select the appropriate method, and the effect of trace pollutants using the results in comparison to groundwater modeling with integrated studies and hydrogeochemical and geoelectical was acting. Isfahan Steel Complex, which is located southwest of Isfahan. This important industrial region is around Isfahan. Areas surrounding are residential areas and agricultural lands. Therefore, as the study area has been selected.Keyword(s): Geoelectic, GIS, Modeling, Pollution, Geochemistry