نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

درباره لایحه بودجه سال 1385 کل کشور (35) اعتبارات دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: none

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384-11-1

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):