برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه و تولید غده های عاری از ویروس سیب زمینی در ایرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
امیدی منصور (مسئول طرح)
نصرتی سیدضیا (همکار طرح)
اسعدی سیدسعید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1385

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

ویروس های بیماری زا سالانه خسارات زیادی به محصول سیب زمینی وارد می کنند. کنترل بیماریهای ویروسی پس از آلودگی مزارع معمولا غیرممکن است. بهترین روش برای مبارزه با ویروس ها تولید بذور سالم و عاری از ویروس می باشد. در این طرح با هدف حذف آلودگی های ویروسی در گیاه سیب زمینی ابتدا غده های بذری ارقام، اگریا، پیکاسو، مارفونا، دیامانت، دزیره، مارلا و بلینی انتخاب شد.غده هادارای خواب بودند،بنابراین با روش استراتیفیکاسیون خواب آنها شکسته شد، پس از جوانه زنی و کشت در گلدانهای نشایی  زمانی که اندازه گیاهچه 25cm بود از برخی گلدان ها مستقیما جهت کشت مریستم نمونه گیری شد و بقیه جهت اعمال تیمار حرارتی بمدت یک ماه با دمای 36±1oC در روز، 32±1oC در شب نگهداری شد. ساقه های بدست آمده در زیر لامینارفلو ضدعفونی و مریستم آنها در اندازه 0.2mm روی پل های کاغذی درون شیشه های استریل حاوی محیط غذایی کشت گردید. محیط غذایی شامل محیط پایه MS، به همراه 2.5mgL-1 BAP، 0.1mgL-1 NAA و 30 گرم در لیتر ساکارز بود. ظروف کشت به اتاقک رشد با دمای 24oC و فتوپریود 16 ساعت روشنایی (با شدت نور 4000-3000 لوکس) و 8 ساعت تاریکی انتقال یافت. پس از رشد مریستم ها از ساقه های بدست آمده جهت تست عاری از ویروس هایPVA ،PVS ، PVY و PVX نمونه برداری شد.
نتایج تست عاری از ویروس بر روی 3 نوع گیاهچه بدست آمده حاکی از این بود، در گیاهچه هایی که تنها تیمار گرمایی روی آنها اعمال شد، ویروس های
PVX و PVS کاملا کنترل شد ولی از نظر ویروس های دیگر 63-60 درصد آلودگی نشان دادند. در گیاهچه های حاصل از کشت مستقیم مریستم ویروس های PVY و PVA تا 90 درصد کنترل شد ولی ویروسهای PVX و PVX تا 40 درصد آلودگی نشان دادند. نتایج گیاهچه های حاصل از تلفیق این دو روش نشان داد ویروس های PVX و PVS کاملا کنترل شده ویروسهای PVY و PVA تنها در10 درصد از نمونه ها آلودگی نشان داده شد. بنابراین با  بکارگیری دو روش گرمادرمانی و کشت مریستم در حذف ویروس هایی که تنها با یکی از این دو روش از بین نمی روند موفقیت آمیز می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Production of Virus-free potato tubers in IranAbstract:

The best method for bridle viral pollutiones produced virus-free seeds. In the present research, seed tubers of four species Agria, Picaso, Diamond and Marfona were selected. When seed tubers germination and culture in to planter, then stems were growth 25 cm, at some of stems meristem cultivated directly and difference keeping in 36±1oC inday and 32±1oC in night temperature for one moon. Explants including meristem (0.2 mm) were taken from potty plant stems, disifected under laminar flow, and then cultivated in test tubes containing MS basal medium with BAP 2.5 mgL-1, NAA 0.1 mgL-1, sucrose 30grL-1. Cultures where then transferred to growth room under 24oC temperature and alight photoperiod of 16 hours (Light intensity of 3000-4000 lux) and 8 hours in dark environment. The results virus-free test showed plants which were only Heat treatment very losed PVX, PVS viruses but the other viruses showed pollution 60-63% in the plants produced of direct meristem culture showed pridle PVY, PVA viruses to 90%, but showed pollution 40%. In the plants produced of combine two method results showed very losed PVS, PVX viruses and showed PVY, PVA only polluted in 10%. There for application two method thermotherapy and meristem culture successful for produced virus-free plants.Keyword(s):