نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی مهارت های سه گانه شناختی، اجتماعی و حرکتی در کودکان پیش دبستانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: علوم شناختی

پژوهشگران: 
حسینایی علی (مسئول طرح)
نوفرستی اعظم (همکار طرح)
فیضی ایرج (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح می توان در مرکز پیش دبستانی و نیز بخش پیش دبستانی آموزش و پرورش استفاده کرد. نتایج این طرح می تواند در تصمیم گیری های مربوط به آموزش مهارت های شناختی، حرکتی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی به دست اندرکاران آموزش و پرورش کمک نماید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف از اجرای این طرح بررسی میزان مهارت های سه گانه شناختی، اجتماعی و حرکتی کودکان پیش دبستانی و تاثیر آموزش پیش دبستانی بر این مهارت ها بوده است.
در این پژوهش پس از بررسی نظریه ها و پیشینه پژوهشی 60 نفر به عنوان گروه آزمایش از 3 مرکز پیش دبستانی انتخاب شدند و پیش آزمون و پس آزمون بر روی آنها اجرا شده و نتایج مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است.
هنوز مرحله دوم این طرح اجرا نشده است ولی امید است که با دسترسی به نتایج این طرح بتوان به متولیان آموزش پیش دبستانی در مورد وضعیت مهارت های حرکتی، شناختی و اجتماعی کودکان پیش دبستانی و نتایج آن کمک کرد.مهارتهای روانی- حرکتی، مهارتهای شناختی، مهارتهای اجتماعی، پیش دبستانی، کودکان

 
 
Title:

The Study of cognitive, social and psychomotor skills in preschool childrenAbstract:

Keyword(s): psychomotor skills, cognitive skills, social skills, preschool, children