نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تولید آزمایشگاهی کازئین هیدرولیزه به روش آنزیمی جهت استفاده در تهیه شیر خشک کودکگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: فرآوری مواد غذایی

پژوهشگران: 
بیرقی طوسی شهرام (مسئول طرح)
پورپاک زهرا (همکار طرح)
گلی موحد غلام علی (همکار طرح)
شاکری منیرالسادات (همکار طرح)
کاردر غلام علی (همکار طرح)
شکوهی راهله (همکار طرح)
رمضانی سمانه (همکار طرح)
توتونچی کیوان (همکار طرح)
زارع احد (همکار طرح)
پروانه شهرام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1388

کارفرما: جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی تهران

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

این تحقیق با هدف تولید کازئین هیدرولیزه آنزیمی به منظور کاهش آلرژی زایی آن انجام شد تا به عنوان یک ماده مغذی قابل استفاده کودکان حساس به کازئین باشد. به این منظور محلول 2.5 درصد کازئین تهیه و پی.اچ آن توسط سود به 7 رسانیده شد. پس از تنظیم دما در ظرف دوجداره مخصوص، آنزیم های پانکراتین، سابتیلیسین، کیموتریپسین، پاپایین، تریپسین و پروتئاز آسپرژیلوس اوریزه به طور جداگانه به محلول اضافه گردید. بر اساس فعالیت، مقادیر آنزیم به حدی بود که میزان فعالیت مساوی در محلول داشتند. در طول آزمایش (شش ساعت) میزان درجه هیدرولیز به روش پی.اچ استات تعیین گردید. در فواصل زمانی معین دو میلی لیتر از محلول برداشته شده و برای غیرفعال کردن آنزیم، به مدت 15 دقیقه در حمام آب جوش قرار داده شدند. نمونه ها برای انجام آزمایش های بعدی در فریز -18 درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند. از روش الکتروفورز SDS-PAGE برای بررسی هیدرولیز کازئین و پیدایش پپتیدهای کوچکتر استفاده شد. همچنین میزان آلرژی زایی نمونه ها به روش الایزا تعیین گردید. نتایج نشان داد بیشترین درجه هیدرولیز (29.04 درصد) پس از شش ساعت عمل پانکراتین به دست آمد و کمترین آن پس از این مدت به سابتیلیسین (15.37 درصد) تعلق داشت. هرچند در دقایق ابتدایی شروع واکنش سرعت عمل سابتیلیسین از سایر آنزیم ها بیشتر بود. آزمون الایزا نیز نشان داد آلرژی زایی در هیدرولیزه های حاصل از سوبتیلسین، تریپسین و پاپایین در درجات هیدرولیز به ترتیب 13.13 (60 دقیقه)، 6.38 (20 دقیقه) و 6.27 درصد (20 دقیقه) منفی بود که در این بین تریپسین با کمترین درجه هیدرولیز (7.88 درصد) به این هدف دست یافت. بنابراین استفاده از تریپسین برای تولید هیدرولیزه ای عاری از عوامل آلرژی زا با درجه هیدرولیز پایین توصیه می شود. آلرژی زایی هیدرولیزه های حاصل از پروتئاز آسپرژیلوس اوریزه، پانکراتین و کیموتریپسین پس از گذشت 360 دقیقه زمان هیدرولیز به 1+ رسید.کازئین هیدرولیزه، حساسیت، غذای کودک، الایزا، الکتروفورز

 
 
Title:

Laboratory production of enzymatic casein hydrolysated for infant milk powder formulationAbstract:

This research was conducted in order to produce enzymic hydrolyzed casein with reduced allergenicity and suitablity for allergic infant nutrition. A casein solution (2.5%) was prepared and its pH and temperature were adjusted to 7.0 and 40C respectively. Pancreatin, subtilisin, chymotrypsin, papain, trypsin and Aspergilus oryzae protease were added separately to casein solution with similar activities. Degree of hydrolysis (DH) was monitored during reaction time (6h) using pH-stat method. 2 ml of solution was removed from reaction tank and heated to inactivate its enzyme activity. SDS-PAGE was used to monitor casein hydrolysis and peptide generation. In addition, allergenicity was determined using ELISA method. Highest DH value (29.04%) was observed after 6h action of pancreatin and lowest (15.37) was belonged to subtilisin. Though, in initial of reaction, the rate of casein hydrolysis by subtilisin was highest. ELISA showed allergenicity of hydrolyzed casein prepared with subtilisin, trypsin and papain became negative in DH values of 13.13 (60min), 6.38 (20min) and 6.27 (20min) respectively. Trypsin made such hydrolysate with lowest DH. Allergenicity of hydrolyzed casein obtained from action of Aspergilus oryzae protease, pancreatin and chymotrypsin (360min) was 1+.Keyword(s): Hydrolysed casein, Allergy, Infant formula, ELISA, Electrophoresi