نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی نظام ارزیابی عملکرد ستاد، واحدها و پژوهشکده های جهاد دانشگاهیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
شایق رضا (مسئول طرح)
درویش حسن (همکار طرح)
صفری سعید (همکار طرح)
امیری مقدم حمیدرضا (همکار طرح)
صفایی مجید (همکار طرح)
کیا محمد (همکار طرح)
شایق طاهره (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

نظام ارزیابی عملکرد یکی از ضرورتهای اساسی جهت اجرای برنامه ها و اهداف راهبردی و بلندمدت سازمانها و دستگاههای اجرایی است. بدیهی است سازمانهای سرآمد و پیشرفته از چنان قابلیتی برخوردار هستند که با استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب، بطور مستمر به نحوه انجام و اداره امور در چارچوب اهدافی کلی و برنامه های استراتژیک سازمان نظارت و کنترل لازم را اعمال کرده و بدین ترتیب از قابلیت و انعطاف پذیری لازم جهت هماهنگی خود با تغییرات محیطی و اعمال این تغییرات در ساختارها و برنامه های اجرایی برخوردار هستند.
نظام ارزیابی عملکرد با تدوین یک الگوی مهندسی باید رسالت و چشم انداز و اهداف بنیادی حاکم بر یک سازمان را به معیارها و شاخص های قابل اندازه گیری و سنجش تبدیل کند. بدیهی است هر چه میزان تناسب و سنخیت معیارها و شاخص های مذکور با چهارچوب اصلی ماموریت و اهداف بلندمدت سازمانی هماهنگ باشد امکان نظارت و کنترل دقیق فعالیت ها را نیز میسر می کند.ارزیابی عملکرد، اهداف راهبردی، دستگاه های اجرایی، برنامه های استراتژیک، الگوی مهندسی

 
 
Title:

Designing a Performance Evaluation System for Stuff, Unites and Academic Centers of ACECRAbstract:

Performance evaluation system is one of the basic needs for implementation of goals and long-term strategic plans in Organizations. Obviously excelled and developed organizations have such capabilities, which by installing an Appropriate performance evaluation system, continuously monitor and control the organizational operations and administrative programs within the overall goals and strategic actions Therefore such companies have capability and flexibility to coordinate with necessary environmental changes and apply these changes to their structures and programs.
Performance evaluation system by Developing a model should convert the Mission, Vision and fundamental objectives of an organization in to the criteria and measurable indicators and measurement formats. Obviously No matter how fitness level and origin criteria and indicators mentioned in the main framework are coordinated with long-term goals monitoring and precise control of activities also makes possible.Keyword(s): Performance Evaluation, Strategic objectives, Executive agencies, Strategic Plan, Model Engineering