نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تکثیر گیاه ژینکو بیلونا به روش کشت بافت اجزا مختلف گیاهیگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: کشاورزی

پژوهشگران: 
تولیت سیدمجید (مسئول طرح)
عبدلی محمد (همکار طرح)
یزدانی داراب (همکار طرح)
قربانی محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1389

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

ژینکو بیلوبا یکی از مهمترین درختان زینتی است که به حشرات، آفات و قارچها مقاوم است و حاوی تعداد زیادی ترکیبات شیمیایی (ژینکولیدها) با خواص دارویی مهم می‌باشد. در این تحقیق به منظور تکثیر آن از طریق کشت بافت آزمایشاتی متوالی انجام گرفت تا بهترین ریزنمونه، محیط کشت و ترکیب هورمونی برای باززایی، درصد کالزایی و وزن تر کالوس تعیین شود هفت آزمایش بصورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی انجام شد. در مرحله اول اثر سه نوع محیط کشتWPM ،B5 ، MS و دو سطح هورمونی بر روی سه ریز نمونه (جنین، جنین و بخشی از لپه، لپه به تنهایی ) بررسی شد. در مرحله بعد پاسخ ریز نمونه حاصل از برگ، دمبرگ و مریستم انتهایی در سه نوع محیط کشتWPM ، B5، MSدر حضور شش ترکیب هورمونی بررسی گردید. در مرحله سوم اثرغلضتهای متفاوت کنتین (0.1، 0.5، 1.2 میلی گرم در لیتر) در دماهای (4oC, 25oC) بر روی ریز نمونه های فوق در محیط کشت B5 با ترکیب هورمونی 1 mgl-1NAA+1 mgl-1BAP مورد بررسی قرار گرفت، در آزمایش چهارم تیمارهای مرحله قبل در محیط WPM با ترکیب هورمونی 1 mgl-1BAP+0.5 mgl-1NAA بررسی شد. در مرحله پنجم سطوح مختلف 4-D،2 (نیم و یک میلی گرم در لیتر) وغلضتهای مختلف NAA ( 1و 2 میلی گرم در لیتر) در نور و تاریکی در محیط کشت پایه MS همراه با 1mgl-1 کینیتن بررسی گردید. در مرحله ششم آزمایش اثر مقادیر مختلف BPA،4-D، 2، NAA بر روی ریز نمونه برگ در محیط MS  بررسی شد. در مرحله آخر اثر غلظتهای متفاوت ساکارز (20، 30، 50، 100 گرم در لیتر) در نور و تاریکی مطالعه شد. کلیه آزمایشها با سه تکرار انجام شد و هر تیمار شامل 6 پتری‌دیش حاوی هفت ریزنمونه بود. ریزنمونه‌ها پس از ضدعفونی سطحی، روی محیط کشت باززایی گیاه با 0.7% آگار- آگار و 5.7 pH بمدت 6 هفته در معرض تیمارهای فوق قرار گرفتند. در این تحقیق فقط کالوس تولید گردید و نوساقه تشکیل نشد، لذا بنظر می رسد گیاه ژینکو یک گیاه ریکالسیترانت باشد. نتایج نشان داد تولید کالوس از ریزنمونه مریستم و اثر متقابل محیط کشت MSو مریستم بالاترین میزان را دارا بودند. ترکیب هورمونی 0.5 mgl-1BAP و 1 mgl-1NAA بیشترین تاثیر را در تولید کالوس داشت. اثر متقابل 1 mgl-1کینیتن و شوک سرمایی بهترین تیمار بود. بالاترین درصد کالزایی در ترکیب هورمونی 4-D،2 0.5 mgl-1 وkin  1 mgl-1بدست آمد. تاریکی نسبت به نور تاثیر بیشتری در تولید کالوس داشت .30gl-1 ساکارز و تاریکی بیشترین مقدار کالوس را تولید نمودند.ژینکو بیلوبا، کشت بافت، مریستم انتهایی، ریز نمونه، ترکیبات هورمونی، کالوس

 
 
Title:

Propagation of Ginkgo Biloba through tissue culture of various plant partsAbstract:

Ginkgo Bilobais one of the most important ornamental trees, which is resistant to fungi and other pests. It contains a number of chemicals (ginkgoides and flavonoids) that have pharmtherapeutic effects. In this study seven factorial experiments were conducted to determine the best explants, medium, kind of hormone on regeneration, the percentage of callus and the weight of wet callus. In the first experiment, the effect of WPM, B5, and.
MS mediums two levels of hormones on explants, (embryo, embryo plus a part of cotyledon and cotyledon) was investigated. In the second experiment the response of leaf, petioles and meristem explants on MS, B, WPM mediums to six hormones were investigated. In the third, the effect of different kinetin densities (
0.1, 0.5, 1. 2 mgl-1) at different temperatures (25oC, 4oC) on the explants (leaf, petioles and meristem) in B5 medium with hormonal combination of1mgl-1 BAP plus1 mgl-1 NAA was studied. In the fourth experiment WPM medium and hormonal combination of1.5mgl-1 BAP plus 0.5mgl-1 NAA with the third experiment treatments were used. In the fifth experiment different levels of 2, 4-D (0.5 and 1 mgl-1) and different density of NAA (1.2 mgl-1) on light and darkness on MS medium along with1 mgl-1kinetin was investigated. In the sixth experiment, the effect of different quantities of BAP, 2+4-D, NAA on the leaf explants in MS mediums was studied. At the last experiment the effect of various densities of Sacarous (20, 30, 50, and 100 gl-1) and 2 levels of light and darkness was studied. Every experiment has3 replications. Every replication for each treatment had 6 samples containing 7 explants. After sterilizing explants, they exposed to the treatments in mediums of%7 Agar (5.7 pH) for 1 weeks. In these experiments only callus was produced therefore it seems that Ginkgo plant is recalcitrant. These results showed that shoot tip was the best explant and interaction of epical meristem and MS medium had the best effect on the production of callus. 1mgl-1 NAA plus 0.05 mg BAP was the best hormonal combination. Petiole explant gave the least response. The interaction of mgl kinetin on low temperature was the best treatment. The combination of 0.5 mgl-1, 2, 4-D plus1 mgl-1 Kin was the best callus production. Darkness produced more callus weight in comparison to light. Interaction of 30gl-1 Sucrose to darkness produced the most calluses.Keyword(s): Ginkgo biloba, Tissue culture, Apical meristem, Growth regulator, explant, callus