نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تحقیق در جایگزینی کرم خاکی جهت پروتئین حیوانی غذایی طیورگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فرمحمدی سیف اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1368

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

گزارش موجود حاصل طرح مطالعاتی «بررسی امکان جایگزینی کرم خاکی در جیره غذایی طیور به عنوان پروتئین حیوانی است» این طرح مصوب دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و دارای کد 11-3318 می باشد. این گزارش مروری است بر کارهای انجام گرفته در زمینه پرورش کرمهای خاکی و کاربردهای مختلف آن، که از جمله مصرف در جیره غذایی طیور به عنوان پروتئین حیوانی است.
در حال حاضر در کشورهایی مانند ژاپن، فیلیپین، آلمان، آمریکا و... از کرمهای خاکی استفاده های فراوانی می نمایند به عنوان مثال تهیه کودهای بیولوژیک با استفاده از مواد زاید شهری – صنعتی و با پرورش آنها جهت تغذیه طیور و ماهیان و دوزیستان پرورشی را می توان نام برد.

 
 
Title:Abstract:

The following report is the result of the research project titled “the possibility of substitution of earthworm as animal protein in avian food”. This is the summary of studies about earthworm cultivation and its different applications such as its usage as protein source in avian food.
presently in japan, philiphens, Germany, USA and some other countries, earthworm are being used as biological fertilizer in conjunction with useless biological material abtoined from city suldges. Another biological application of this animal is to recognize it as food for fish, amphibians and birds.Keyword(s):