نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سمینار نفت و گاز مناطق خشکی (در لندن):طرح های مربوط به بیع متقابل طرح توسعه و میدان نفتی مسجد سلیمانگروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: none

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-00-00

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):