نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تعیین رابطه لانه گزینی جنین با پارامترهای سونوگرافی مورفولوژی و جریان خون آندومتر در برنامه های IVF و ICSI در مرکز رویانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
احمدی فیروزه (مسئول طرح)
عالی شهناز (همکار طرح)
ایرانی شهره (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف: وقوع حاملگی در برنامه های کمک باروری حاصل رویارویی آندومتری مناسب با جنین است. هدف از این مطالعه مقایسه خصوصیات آندومتر با استفاده از سونوگرافی واژینال داپلر رنگی در سیکل های درمانی منجر به حاملگی و سیکل های ناموفق کمک باروری و یافتن پارامتر های مطلوب برای لانه گزینی موفق جنین است.
روش انجام کار: 108 بیماری که به علل مختلف نازایی در سیکلهای
IVF و ICSI قرار گرفته بودند با شرایط: سن کمتر از 38 سال،FSH  پایه کمتر از 12، حداکثر دو بار شکست در سیکل های قبلی IVF یا ICSI و عدم وجود پاتولوژی در رحم وارد مطالعه شدند. سونوگرافی واژینال داپلر رنگی Power در روز انتقال جنین صورت گرفت و خصوصیات آندومتر شامل ضخامت، الگو، وجود عروق و عمق نفوذ آنها در آندومتر و شاخص pulsatility شریان رحمی ثبت و سپس بر حسب وقوع حاملگی تجزیه و تحلیل شد. برای حذف اثر فاکتور جنین در موفقیت لانه گزینی، یعنی تعداد و کیفیت جنین های انتقال یافته که به طور معنی داری در گروه حامله بیشتر و بالاتر از افراد غیر حامله بود، تنها اطلاعات آن دسته از بیماران که حداقل دو جنین با کیفیت خوب دریافت کرده بودند با استفاده از برنامه آماریSPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: حاملگی در 36 نفر
(%33.3) بوقوع پیوست. در میان 73 بیماری که در آنها دو یا بیش از دو جنین با کیفیت خوب به رحم منتقل شده بود 28 مورد حامله شدند. میانگین سنی، مدت و علت نازایی، میانگین FSH و استرادیول پایه و استرادیول روز تزریق HCG، میزان داروی مصرفی، تعداد اووسیت ها و جنین های بدست آمده و همچنین تعداد و کیفیت جنین های انتقال یافته در دو گروه حامله و غیر حامله با هم تفاوت آماری معنی داری نداشت، به این مفهوم که دو گروه از نظر خصوصیات دموگرافیک و بیماری و سیکل درمانی جور بودند. آزمون های آماری حاکی از عدم وجود تفاوت معنی دار بین دو گروه از نظر هر یک از پارامتر های سونوگرافیک به تنهایی و یا در مجموع بودند.
بحث: خصوصیات سونوگرافیک مرسوم آندومتر در روز انتقال جنین معیار خوبی برای پیش بینی موفقیت و یا عدم موفقیت لانه گزینی جنین نیستند
.سونوگرافی داپلر، لانه گزینی، IVF؛ ICSI

 
 
Title:

Association between endometrial parameters in Doppler sonography and success rate of implantation in assisted reproductive programsAbstract:

Background & objectives: A favorable endometrium is an essential requirement for implantation. The aim of this study was to investigate the difference of endometrial ultrasonographic parameters of patients in IVF and ICSI cycles who subsequently conceived and those who did not.
Methods: 108 patients aged<38 years with basal serum FSH level<12 and not more than two failed attempts of ART cycles, whose uteri were morphologically normal as confirmed by ultrasound, were studied. Ultrasound evaluation was performed by a single expert on the day of embyo transfer. Ultrasonographic parameters of endometrium were analyzed based on conception rate.
To control for embryo number and quality only 73 patients who received ?2 high quality embryos considered eligible for analysis.
Results: 33.1% if patients conceived. After controlling for embryonic factors no significant difference was found between pregnant and nonpregnant group regarding demographic, hormonal and cycle characteristics. On the other hand none of the ultrasonographic parametes differed significantly between the two groups.
Conclusion: Ultrasonographic parameters of endometrium on the day of embryo transfer are not appropriate to predict implantation.Keyword(s): Doppler Ultrasound, implantation, IVF, ICSI