نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه شبکه برنامه گروه آسیب شناسی اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلمگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1388-08-08

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

حوزه آسیبهای اجتماعی، بخش بزرگی از حوزه مطالعاتی جامعه شناسی را به خود اختصاص داده است. آسیبهای اجتماعی معمولا نوعی انحراف و تخطی از هنجارها و ارزشهای اجتماعی و اخلاقی تلقی می شوند. انحرافاتی که به کارکرد سالم جامعه آسیب می زنند و به مرور زمان جامعه را دچار بحران و تزلزل می نمایند و گه گاه آن را در معرض فروپاشی قرار می دهند. ظهور مسایل و آسیبهای اجتماعی در هر جامعه ای، نیاز برای رفع و حل آن را نیز به همراه می آورد. در حقیقت، یکی از مهمترین وظایف جامعه شناسی و نیز افراد درگیر این رشته یعنی جامعه شناسان، تلاش برای شناخت و ارایه راه حل برای مسایل و آسیبهای اجتماعی است.
با این اوصاف، ضرورت بررسی آسیبهای اجتماعی در ایران، مهمترین عامل تشکیل گروه پژوهشی آسیب شناسی اجتماعی در جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلم بوده است. هدف پژوهش حاضر در راستای وظایف جامعه شناختی، تدوین یک شبکه برنامه پژوهشی سه ساله برای گروه پژوهشی آسیب شناسی اجتماعی واحد مذکور است.
روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش کیفی مصاحبه بوده، که بنابر آن با 14 صاحبنظر حوزه مسایل و آسیبهای اجتماعی درباره چگونگی تدوین شبکه برنامه پژوهشی مصاحبه صورت گرفته است. در این مصاحبه ها، ضمن نقد و فراتحلیل پژوهشهای پیشین در حوزه آسیب شناسی اجتماعی، نوعی اولویت بندی از آسیبهای اجتماعی در ایران صورت گرفته است تا بر اساس آن اولویت بندی، محورهای اصلی شبکه برنامه مشخص گردد.
نتایج مصاحبه ها نشان از اولویت درجه اول آسیبهای اجتماعی خانواده برای صاحبنظران دارد که این نتیجه پایه و محور اصلی تدوین شبکه برنامه گروه آسیب شناسی اجتماعی جهاد دانشگاهی تبیت معلم را تشکیل می دهد.شبکه برنامه پژوهشی، آسیب شناسی اجتماعی، بحران علوم اجتماعی، مسایل اجتماعی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):