برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی میزان خطر ابتلا به سرطان پستان بر اساس مدل Gail در بیماران ایرانی و مقایسه آن با گروه کنترلگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: ژنتیک ـ طب پیشگیری

پژوهشگران: 
مجدزاده کیوان (همکار طرح)
نجفی معصومه (همکار طرح)
بهرامی علیرضا (همکار طرح)
فتوحی اکبر (همکار طرح)
عبدلی نسرین (همکار طرح)
شجاع مرادی محمدحسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

مقدمه: مدل Gail مهم ترین مدل ارزیابی خطر ابتلا به سرطان پستان است که بر مبنای بررسی عوامل خطر این سرطان در زنان سفیدپوست ایالات متحده تدوین شده است. با توجه به تفاوتهای ژنتیکی، مواجهات محیطی و الگوی ایجاد سرطان پستان ممکن است کارآیی مدل  Gailدر تعیین خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت ایرانی تحت تاثیر قرار گیرد. در این مطالعه موردی شاهدی کارآیی مدل Gail در تعیین خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت ایرانی ارزیابی شده است.
مواد و روشها: مطالعه فوق به صورت موردی شاهدی انجام گردید. گروه مورد شامل افراد مراجعه کننده به مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی بود که به یکی از انواع سرطان پستان مهاجم مبتلا بودند. اطلاعات مربوط به عوامل خطر مدل Gail از این افراد گردآوری شد و بر مبنای آن خطر نسبی، خطر 5 ساله و خطر ابتلا به سرطان پستان در طول عمر با استفاده از نرم افزار Ca.Gen4.3.2 محاسبه گردید. خطرهای فوق با خطرهای محاسبه شده برای افراد همسان از لحاظ سن که برای ماموگرافی غربالگری به مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی مراجعه کرده و نتیجه ماموگرافی آنها طبیعی بود مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS Ver13 صورت گرفت.
نتایج: در طول مدت مطالعه 416 بیمار مبتلا به سرطان پستان و همان تعداد از گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران 46.12 سال بود و نزدیک به %70 آنها قبل از 50 سالگی به سرطان پستان مبتلا شده بودند. بین سن منارک، درصد افراد نولی پار و گروه های سنی به دنیا آوردن اولین نوزاد زنده در گروه مورد و شاهد اختلاف آماری معنی داری مشاهده نگردید. %6.3 از افراد گروه مورد حداقل یک بار قبلا مورد بیوپسی پستان قرار گرفته بودند و نتیجه بیوپسی در 5 بیمار هیپرپلازی آتیپی داکتال گزارش شده بود. تعداد موارد بیوپسی پستان در گروه شاهد در حدود یک سوم موارد بیوپسی پستان در گروه مورد بود و این اختلاف از نظر آماری معنی داشت. سابقه ابتلای بستگان درجه اول به سرطان پستان در %6.7 افراد گروه مورد و %11.8 گروه شاهد مثبت بود و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. میانگین خطر 5 ساله ابتلا به سرطان پستان در گروه مورد و شاهد به ترتیب برابر با (%0.77-%0.91 CI95%) %0.84 و (%0.79-%0.92 CI95%) %0.85 محاسبه گردید و اختلاف فوق از نظر آماری معنی دار نبود. بر مبنای خطر 5 ساله %1.67، پیشگیری دارویی تنها در %7.2 بیماران ضرورت داشت. در گروه مورد میانگین خطر نسبی و خطر ابتلا به سرطان پستان در طول عمر به ترتیب برابر با 1.49 و %9.56 محاسبه شد. بین میانگین خطر نسبی و خطر ابتلا به سرطان پستان در طول عمر در افراد گروه مورد و شاهد اختلاف آماری معنی داری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: پایین بودن خطرهای برآورد شده توسط مدل
Gail در بیماران مبتلا به سرطان پستان و وجود نداشتن اختلاف آماری معنی دار بین خطرهای برآورد شده توسط این مدل در گروه مورد و شاهد نشانگر آن است که مدلGail  در تعیین خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت ایرانی کارآیی اندکی دارد. این مساله احتمالا از متفاوت بودن عوامل زمینه ساز ابتلا به سرطان پستان در ایران ناشی می شود. انجام مطالعات بیشتر به منظور بررسی عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت ایرانی و ایجاد مدلی بومی برای پیش بینی خطر ابتلا به این سرطان ضروری به نظر می رسد.کلیدواژگان: سران پستان، ارزیابی خطر، مدل Gail

 
 
Title:

Evaluation of Breast Cancer Risk by Gail Model in Iranian Patients and its Comparision with Control GroupAbstract:

Background: A variety of statistical models have recently been developed for assessing breast cancer risk, the Gail model is the most accepted one. Differences in genetic backgrounds and environmental exposures could affect the applicability of the Gail model in Iranian population. In this case control study, breast cancer risk assessment by the Gail model was evaluated in Iranian population.
Material and Methods: By designing a case control study, comprehensive breast cancer risk factor information was collected from breast cancer patients attending the Iranian Center for Breast Cancer (ICBC). Their relative, 5 years and life long risks of breast cancer were calculated using the Gail model by Ca.Gen4.3.2 software. These risks were compared by risks calculated for age matched control women attending the Iranian Center for Breast Cancer with the normal screening mammography.
Results: During the study period, 416 breast cancer patients and the same number of age matched controls were evaluated. The mean age of breast cancer patients was 46.12 and nearly 70% of them were younger than 50. There was not any statistically significant difference in menarche, nulliparity and age at first live birth between case and control groups. At least one previous breast biopsy was reported by 6.3% of patients and in 5 of them atypical hyperplasia was observed. In control group, the number of breast biopsies was about one third of cases (2.2%) and the difference was statistically significant. Nearly 7% of cases and 12% of controls had a positive family history of breast cancer in their first degree relatives. The mean 5 years risk of breast cancer in case and control groups were 0.84% (0.77-0.91% CI95%) and 0.85% (0.79-0.92% CI95%) respectively and the difference was not statistically significant. Only 7.2% of patients had 5 years risk of greater than 1.67% and chemoprevention was indicated for them. In case group, the mean of relative and life long risks of breast cancer were calculated as 1.49 and 9.56% respectively. There was not any statistically significant difference in relative and life long risks between the case and control groups.
Conclusions: Our findings showed that by the Gail model, the most breast cancer patients were classified as low risk group. In addition, there was not any significant difference in relative, 5 years and life long risks of breast cancer between case and control groups. So, it seems that the Gail model does not adapt well to the study population of Iran. It would be necessary to add other risk factors to the Gail model so as to identify more patients in our area.Keyword(s): Breast cancer, risk assessment, Gail model