برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنتز اکسید آهن در مقیاس نانوذره به روش هیدروترمالگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: شیمی فیزیک

پژوهشگران: 
آقازاده فاطمه (مسئول طرح)
آقازاده مریم (همکار طرح)
بنایی اقدس (همکار طرح)
بدراقی جلیل (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه پیشنهاد کاربرد نانوذرات ماگمایت با سایز 30 نانومتر در صنایع مختلف شیمیایی و فیزیک


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

با استفاده از سولفات مضاعف آهن (II) آمونیوم و آهن (III) کلراید با نسبت مولار FAS/Fe+3=0.03/1 در محلول و هگزامین تحت دمای 145oC و فشار 1-3 barسنتز اکسید آهن نانوذره به روش هیدروترمال به صورت ماگمایت انجام گرفت. این روش سنتزی وابسته به حلالیت مواد در آب داغ و فشار بالا است. ماگمایت نانوذره سنتز شده به وسیله تکنیکهای مختلف مورد آنالیز قرار گرفت :
طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه نشان دهنده پیوند
Fe-O ، میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی مشخص کننده ذرات کروی و سوزنی شکل تجمع یافته، اسپکتروسکوپی اشعه ایکس نشان دهنده تطابق تشکیل فاز منفرد ماگمایت نانوذره با حالات استاندارد بود و سایز ذرات سنتز شده توسط میکروسکوپ انتقال الکترونی 20 تا 30 نانومتر تعیین گردید. اندازه گیری منحنی پسماند ماگمایت نانوذره خاصیت سوپر پارامغناطیس این ذرات را نشان می دهد.کلیدواژگان: ماگمایت، نانوذرات مغناطیسی، هیدروترمال، سوپر پارامغناطیس

 
 
Title:

Hydrothermal Synthesis of Iron oxide NanoparticlesAbstract:

Hydrothermal method was employed to synthesize iron oxide nanoparticles as the maghemite form, by using ferrous ammonium sulphate and hexamine and ferric chlorid as starting materials. Reactions were carried out under the identical hydrothermal conditions of 145oC, 1-2.2 bar, and 3hrs.-30 min and constant pH by molar ratio of FAS/Fe+3 0.030/1 in the solution. This method synthesize of maghemite depends on the solubility of materials in hot water and high pressure. The maghemite nanoparticles were extensive examined by several techniques, FT-IR spectroscopy which it showed the stretching viberation of the Fe-O bonds, scanning transmission electron microscopy (STEM) and energy dispersion spectroscopy (EDS) which it showed the fine primary particles form spherical and needle agglomerates, X-ray diffraction which it showed the confirmed the formation of single phase maghemite nanoparticles and transmission electron microscopy (TEM) which it showed the size of particles to be 20–30nm. Hysteritsis measurements showed the formation of super paramagnetic maghemite nanoparticles.Keyword(s): Maghemite, Magnetic of Nanoparticles, Hydrothermal, Super paramagnetic