نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نقدی بر لایحه ساختار سازمانی نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور: طرح مطالعاتی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (9)گروه تخصصی: 

سازمان مجری:  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 

گروه پژوهشی: none

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1400-00-00

کارفرما: مجلس شورای اسلامی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 

چکیده:

کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):