نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی بیان ژن و پروتئین تیروگلوبولین در بافت های تناسلی موش های ماده Balb/c در فازهای مختلف سیکل استروس و دوران حاملگیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: ایمونولوژی تولیدمثل

پژوهشگران: 
زرنانی امیرحسن (مسئول طرح)
جدی تهرانی محمود (همکار طرح)
مروج علی (همکار طرح)
سالک مقدم علیرضا (همکار طرح)
قدس رویا (همکار طرح)
آخوندی محمدمهدی (همکار طرح)
کاظمی صفت گلناز (همکار طرح)
قاسمی جمیله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1387

کارفرما: 

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما
چاپ مقاله علمی-پژوهشی در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


نوع: بنیادی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

زمینه و هدف: در زنان بارداری که دارای آنتی بادی ضد تیروگلوبولین هستند، میزان سقط جنین 2 تا 4 برابر بیشتر از افراد طبیعی است. هرچند اختلال در عملکرد تیروئید می تواند یکی از دلایل سقط در این افراد باشد، اما به نظر می رسد عوامل دیگری از جمله تاثیر مستقیم این اتوآنتی بادی بر بافت های تناسلی و آسیب رسانی به این بافت ها، می تواند در شیوع بالای سقط در این افراد نقش داشته باشد. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی بیان ژن تیروگلوبولین در بافت های تناسلی موش های ماده نژاد Balb/c در فازهای مختلف سیکل استروس و در دوره های مختلف حاملگی در موش های حامله سینژنیک (Balb/c x Balb/c) و آلوژنیک (Balb/c x C57BL/6)، صحت این نظریه مورد ارزیابی قرار گیرد.
روش بررسی: بافت های آندومتر، تخمدان و لوله فالوپ در فازهای مختلف سیکل استروس و بافت های آندومتر، جفت و دزی جوا، در دوره های مختلف حاملگی، از موش های حامله سینژنیک و آلوژنیک جدا شدند. سپس بیان ژن تیروگلوبولین با استفاده از دو زوج پرایمر اختصاصی به روش
RT-PCR در بافت های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پس از تولید آنتی بادی پلی کلونال ضدتیروگلوبولین، بیان این آنتی ژن در بافت های مذکور به روش ایمونوهیستوشیمی و Dot Blot بررسی گردید.
یافته ها: نتایج
RT-PCR نشان داد که ژن تیروگلوبولین در بافت های آندومتر، تخمدان، جفت و دزی جوا در فازهای مختلف سیکل استروس و در دوره های مختلف حاملگی در موش های حامله سینژنیک و آلوژنیک بیان نمی شود. همچنین نتایج رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی بر روی بافت های مذکور نشان داد که این آنتی ژن و یا آنتی ژن های دارای اپی توپ مشترک با آن، در این بافت ها وجود ندارند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه برای اولین بار نشان داد که تیروگلوبولین در بافت های تناسلی موش های ماده نژاد
Balb/c  بیان نمی شود.آنتی بادی ضد تیروگلوبولین، سقط مکرر، آندومتر، سیکل استروس

 
 
Title:

Evaluation of thyroglobulin gene and protein expression in reproductive tissues of Balb/c mice during estrous cycle and pregnancyAbstract:

Background: In pregnant women with anti-thyroglobulin antibody, prevalence of abortion is 2-4 fold higher compared to normal controls. Although thyroid dysfunction may be the case in these settings, direct effect of such harmful autoantibodies on female reproductive organs may serves a role in pregnancy loss. To address this hypothesis, in this study expression of thyroglobulin gene in endometrium of cycling mice has been evaluated.
Methods: Stages of estrous cycle were determined by examining vaginal cytology of Balb/c mice. At each phase mice were killed and endometrium was carefully pealed away from underlying tissues. Expression of thyroglobulin-specific transcript was investigated by two sets of primers using reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR). In addition, poly clonal anti-thyroglobulin antibody was produced and expression of thyroglobulin in reproductive tissues of female mice was evaluated by immunohistochemistry.
Results: the results showed that thyroglobulin mRNA is not expressed in endometrium in none of the estrous stages of cycling mice. Immunohistochemistry analysis confirmed the results in that thyroglobulin or its cross reactive-antigens are not expressed at the protein level in female reproductive organs including uterus, fallopian tubes or ovary.
Conclusion: our results showed for the first time that thyroglobulin is not expressed in reproductive organs of female mice. Having considered that gene expression pattern in pregnant vs. non-pregnant state is considerably different, it is plausible that anti-thyroglobulin antibody could interact with newly–generated antigens during placentation and pregnancy.Keyword(s): Anti-thyroglobulin Antibody, Recurrent Abortion, Uterus, Endometrium, Estrous cycle