نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه روش های جوان سازی کاتالیست های هتروژن مستعملگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی معدنی

پژوهشگران: 
عابدی محمد (مسئول طرح)
کرمی اصغر (همکار طرح)
بختیاری دوست ابراهیم (همکار طرح)
احتشامی علی اصغر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

کاتالیستهای هتروژن پس از مدتی به مرور فعالیت و کارایی خود را از دست می دهند. یکی از اقتصادی ترین روشها عبارتست از جوان سازی که در آن فعالیت اولیه کاتالیست تا حدود زیادی به آن برگردانده می شود. از آنجا که هدف این گزارش بررسی روشهای جوان سازی کاتالیستهای هتروژن است. لذا بر این اساس مطالب ارایه شده در این گزارش در قالب سه فصل ارایه می گردد :
فصل اول – دلایل غیر فعال شدن کاتالیستهای هتروژن در این فصل دلایل و مکانیزمهای غیر فعال شدن همچون مسمومیت، فولینگ، زینتر شدن، کک بستن و غیره مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
.
فصل دوم – روش های جوان سازی کاتالیستهای مستعمل هتروژن در این فصل روشهای جوان سازی متنوع متناسب با مکانیزمهای غیر فعال شدن مورد بررسی قرار گرفته است. به طور مثال اکسی کلریناسیون، توزیع مجدد، دفع کک و کربن به روش گازی کردن، دفع گوگرد مسموم کننده به وسیله سوزاندن در هوا یا اکسیژن و یااواکنش دادن آن با بخار آب و غیره
.
فصل سوم - روش جوان سازی کاتالیست مستعمل ریفرمینگ گاز طبیعی (مطالعه موردی) در این فصل جوان سازی کاتالیست ریفرمینگ تولید گاز سنتز که در بسیاری از صنایع از جمله تولید فولاد به کار برده می شود مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا به انواع واکنشهای که این کاتالیست در آنها دخالت دارد اشاره شده سپس به روش تهیه، ترکیب کاتالیست و مکانیزم کاتالیز نمودن آنها پرداخته شده است. آنگاه چگونگی غیر فعال شدن و در نهایت نیز چگونگی جوان سازی آن مورد بحث بررسی قرار گرفته است
.
فصل چهارم: نتیجه گیری نهایی در این فصل با توجه به مطالب ارایه شده با تمرکز بر روی کاتالیست پر مصرف و مهم صنعت فولاد (کاتالیست ریفرمینگ متان) نتیجه گیری کلی ارایه گردیده و در پایان نیز پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد کاتالیست مذکور و روش جوانسازی بیان شده است
.

 
 
Title:

Studying the methods of spent hetrogeneous catalysts rejuvenationAbstract:

Hetrogeneous catalysts loos their efficiency and activity after a while. One of the most economical ways to treat these spent catalysts is rejuvenation in this way the primery activity of catalyst is refunded.
Because the final aim of this report is reviewing rejuvenation methods of the hetrogeneous catalystso, the matenals in this report are introduced in three Sections.
Section 1: The reason of deactivation of hetrogeneous catalysts in this section the reasons and mechanism of deactivation such as poisoning, fouling, sintering, coking and etc have been studied.
Section 2: The methods of hetrogeneous catalysts rejuvenation.
In this section, the various rejuvenation methods that are suitable regarding to reactivation mechanism have been studied.
These methods are including oxychlorination, redispersion, removing coke with gasification, removing sulfur through burning in air or oxygene.
Section 3: Rejuvenation method of spent reforming catalysts (case study) In this section , the rejuvenation of reforming catalysts that is used in steel industry in order to produce synthesis gas is studied .At first, kinds of reaction this catalys involves in are pointed. Then preparation method, catalyst composition and mechanism are discused. Finally deactivation quality and rejuvenation are reviewed.Keyword(s): Hetrogeneous Catalysts, Activation, Synthesis gas, Rejuvenation